med anledning av skr. 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen

Motion 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD)

av Margareta Larsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den fördjupade utvärderingen av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Motivering

Sverige har varit ett kristet land i tusen år. Ingen annan idé och institution har varit lika betydelsefull för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Bevarandet av det kristna kulturarvet är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. De kyrkliga kulturminnena utgör också den största samlade delen av det materiella svenska kulturarvet.

Sedan millennieskiftet, då kyrkan och svenska staten gick skilda vägar, har församlingarna fått det allt svårare ekonomiskt. Ekonomiska förutsättningar skiljer sig åt från församling till församling och från region till region. Storleken på den kyrkoantikvariska ersättningen och förhållandet mellan denna och kyrkans egeninsatser måste vara rimliga för att det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras för framtiden.

Svenska kyrkan har själva föreslagit en förnyad syn på det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen. Sedan år 2000 har mycket förändrats i samhället och många församlingar tampas i dag med bristande medlemsantal och tröghet i det kyrkoantikvariska systemet. Därför är det angeläget att ta ett förnyat grepp om statens och kyrkans roll för det gemensamma kulturarvet. En del av detta arbete ligger naturligtvis på kyrkan. För statens del bör den fördjupade utvärdering som är tänkt att ske först 2019 tidigareläggas så snart som möjligt. Vid den utvärderingen bör bl.a. annat ingå att utreda om förhöjd nivå på den kyrkoantikvariska ersättningen så att den inte bara täcker de faktiska behoven utan även inkluderar en översikt av det regelverk som omger ersättningen så att kyrkan får rätt att använda ersättningen både till administration kopplad till det kyrkoantikvariska arbetet och till bevarande av även den immateriella delen av det kristna kulturarvet. Andra parametrar bör vara hur fördelningsmodellen för ersättningen ska se ut samt vilken kompetens och styrning som bör komma till på olika nivåer.

Stockholm den 2 april 2014

Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)