med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism

Motion 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta till vara den nationella samordnarens arbete och utveckla det förebyggande arbetet i kommunerna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkt gränskontroll och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om signalspaning mot terrorresande och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Säkerhetspolisens resurser och verktyg och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uteslutningsföreläggande och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bistå den internationella alliansen i kampen mot IS och tillkännager detta för regeringen.

Skrivelsens innehåll

I skrivelsen föreslår regeringen en ny nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. I strategin betonas vikten av samverkan och en tydlig uppföljning av det arbete som görs.

Strategin vilar på tre ben – Förebygga, Förhindra och Försvåra. Särskilt betonas förebyggandet där åtgärderna syftar till att motverka radikalisering och rekrytering till extremist- och terroristgrupper och att påverka individers avsikt att begå eller stödja terroristbrottslighet. Att förhindra handlar om att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terroristattentat. Försvåra handlar om att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat.

Motivering

Strategin är en bra genomgång av hur samhället ska bli bättre på att hantera de hot från de onda krafter som önskar sätta vårt demokratiska samhälle ur spel. Människor ska kunna känna sig trygga i att öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter respekteras, liksom demokratins grundläggande värden. Ingen ska behöva känna rädsla för att uttrycka sin mening, delta i politiska eller religiösa möten etc.

Vi har under året sett flera exempel på de onda krafter som vill något annat än att värna öppenhet och mänskliga fri- och rättigheter, krafter som vill undergräva demokratin. Sverige måste ha ett starkt försvar mot dessa typer av hot. Därför välkomnar Kristdemokraterna regeringens strategi som har ett sammanhållet grepp. Strategins tre ben – förebygga, förhindra och försvåra – är tre väsentliga perspektiv som hela tiden måste följas åt i arbetet mot terrorismen. Att kriminalisera terrorresor, underlätta Säpos samarbete med FRA och MUST genom att effektivisera uppgiftsutbyte inom ramen för NCT, stärka det förebyggande arbetet och öppna för hemlig dataavläsning är förslag i rätt riktning som vi stöder. Så även den föreslagna begränsningen på ett maxtak för hur många pass en person får ta ut under en femårsperiod. I dag är den illegala handeln med svenska pass omfattande och något vi måste komma till rätta med. Kristdemokraterna stöder i stora delar regeringens politik. Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. I frågor som dessa är det viktigt med en bred samsyn. Vi kristdemokrater hade dock önskat att regeringen lagt ytterligare förslag i strategin mot terrorism, vilka vi redogör för i den här motionen.

Förebyggande arbete

Enligt Säpo har cirka 300 personer rest från Sverige till Syrien och Irak under de senaste tre åren och ett hundratal har hittills återkommit. Det finns inga uppgifter på att terrorresandet skulle avta. Vi har ett ansvar att förhindra att människor reser från vårt land för att utföra de brutala handlingar som tvingar människor på flykt. Det krävs ett mer offensivt arbete i kommunerna för att förebygga att människor ansluter sig till terrorceller eller blir IS-krigare. Kristdemokraterna var i alliansregeringen med och utsåg en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt att den nationella samordnarens arbete tas tillvara, att kunskap sprids och att det lokala förebyggande arbetet stärks i arbetet mot radikalisering och rekrytering. Vi vill stärka avhopparverksamhet och det brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Det är viktigt att alla goda krafter drar åt samma håll och samverkar för att utveckla och konkretisera det förebyggande arbetet. Det offentligas ansvar för samordning kan inte nog understrykas.

Landsförräderi

Islamiska staten för ett krig mot vår civilisation, och den islamistiska terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt land. Människor som lever i Göteborg, Örebro och i andra svenska städer rekryteras till att såväl strida för IS i Syrien som till terrorcellers planering av attentat mot utvalda mål i Europa.

Det är ett bra steg att regeringen tagit initiativ till att kriminalisera resor utomlands i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar eller träning.

Kristdemokraterna vill dessutom att regeringen tillsätter en utredning av hur svenska medborgare som direkt eller indirekt slåss mot svenska soldater, i Sverige eller utomlands, ska kunna dömas för landsförräderi. För den händelse att svenska soldater åkt för att delta i en internationell koalition mot IS kan en situation uppstå där svenska medborgare på IS sida strider mot svenska soldater i den internationella koalitionen. Detta ska kunna ses som landsförräderi.

IS och liknande organisationer kan utgöra hot mot svenska intressen. Det är högst rimligt att uppdatera lagen så att den är anpassad utifrån de konflikter vi ser i dag – inte bara hur det såg ut under kalla krigets dagar. Signalen måste vara oerhört tydlig, detta handlar om organisationer som av bland annat Säpo utpekas som ett av de allvarligaste hoten mot vårt land.

I dag är signalspaning via FRA ett viktigt redskap i Säkerhetspolisens underrättelsearbete gällande arbetet mot terrorism. Det handlar om avlyssning av data- och teletrafik för att få information. Men denna signalspaning får inte ske samtidigt som en förundersökning pågår. Med ny lagstiftning på plats som skärper kriminaliseringen, kommer Säkerhetspolisen upprätta förundersökningar mot misstänkta individer i utlandet. Det är olyckligt om skärpt lagstiftning skulle leda till att Säpo inte längre kan bedriva underrättelseverksamhet. Det är också viktigt att bevis kan säkras så att personer kan lagföras för de brott som begåtts och att vi får fällande domar. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Säkerhetspolisen måste också tillförsäkras de resurser och verktyg som krävs för att ha möjlighet att analysera den information myndigheten har och får in, för att kunna undvika att terrorattentat sker i Sverige. Säkerhetspolisens verktyg behöver vara anpassade till den tekniska utvecklingen. De individer som i dag bedöms behöva avlyssnas ringer inte till varandra utan använder telefonitjänster över internet, som exempelvis Viber, eller håller kontakt via sociala medier. Då är det viktigt att det finns redskap som svarar mot detta förändrade beteende, därför behöver Säkerhetspolisens tillgång till hemlig dataavläsning och avlyssning av nya telefonitjänster ses över. Detta bör ges regeringen tillkänna.

En förstärkt gränskontroll behövs. Det är nödvändigt att fingeravtryck och ansiktsbilder kontrolleras vid resor över Schengens yttre gräns till och från Sverige. Ett annat viktigt led i arbetet med förstärkt gränskontroll är att kunna beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands.

I Storbritannien använder man sig av uteslutningsföreläggande. Det innebär att en person tillfälligt kan nekas återinträde i landet om det finns misstanke om terrorinblandning. Detta är något vi bör titta på även i Sverige.

Militära insatser

Kampen mot den islamistiska terrorn är gränslös och måste föras tillsammans med andra länder i vår omvärld. Regeringen belyser i strategin samarbete inom FN, Europarådet och EU. Det är viktigt att Sverige har anslutit sig till den internationella koalitionen mot IS och att vi nu deltar i en militär utbildningsinsats i norra Irak. Vi måste dock vara beredda att kunna öka vårt deltagande, för att bekämpa en av orsakerna till att människor i dag tvingas fly. Vid förfrågan ska vi vara beredda att kunna bistå den internationella koalitionen, exempelvis med svenska Jas-plan, i kampen mot IS.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-30 Bordlagd: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)