med anledning av skr. 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör återgå till att analysera enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet för att öka öppenheten i och kunskapen om effekterna av den förda politiken.

Motivering

Transparens och öppenhet ska vara ledord inom politiken. Det är av central betydelse att allmänheten får relevant information på ett tillgängligt sätt. Sedan den nya regeringen kom till makten år 2014 har steg tagits bort från öppenhet. Alliansregeringen redovisade den förda politikens effekter på en rad områden, bland annat jämställdhet, fördelning och sysselsättning. Den nya regeringen har till exempel valt att inte redovisa effekten på sysselsättning. Regeringen bör efter bästa tillgängliga kunskap och konventioner redovisa effekterna av den förda politiken. 

I skrivelse 2014/15:98 väljer regeringen att avstå ifrån att analysera någon enskild skatteutgifts samhällsekonomiska effektivitet. Samhällsekonomisk effektivitet innebär att samhällets resurser används på ett effektivt sätt för att skapa så hög välfärd i samhället som möjligt. Tidigare års redovisning av skatteutgifter har innehållit analyser av nedsättningen av socialavgifter för unga (2010), nedsättningar av koldioxidskatten (2010 och 2011), nedsättningar av energiskatten på drivmedel avsedda för vägtransporter (2013) samt nedsatt mervärdesskatt på restaurang- och cateringtjänster (2014). I årets skrivelse analyseras ingen enskild skatteutgift i förhållande till begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Detta ser vi som beklagligt och riksdagen bör därför ge regeringen till känna att i kommande skrivelser analysera enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet.

.

Per Åsling (C)

Niklas Wykman (M)

Mats Persson (FP)

Aron Modig (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-04-29 Granskad: 2015-04-30 Bordlagd: 2015-05-05 Hänvisad: 2015-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)