med anledning av skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Motion 2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av myndighetsintern kompetens i it-säkerhet inom landet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samarbete när det gäller cyberförsvar och cybersäkerhet inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s arbete mot lokaliseringskrav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen lägger fram ett förslag till en nationell strategi på cybersäkerhetsområdet. Den utveckling som ägt rum inom svenska myndigheter har uppenbarligen lett till att man i flera fall har fattat beslut som i mycket hög grad har lett till att informationssäkerheten har satts på spel. När den nya strategin nu antas är det alltså ett välkommet steg i rätt riktning. Tyvärr går det ändå att se att det finns problematiska inslag i regeringens föreslagna strategi.

För det första öppnar regeringens skrivning för att man även i framtiden kommer att kunna göra misstag av den typ som nyligen har timat på Transportstyrelsen. Det är inte lämpligt att enbart fokusera strategin på möjligheter till extern upphandling av elektronisk kommunikation eftersom detta alltid är ett riskmoment som kan leda till säkerhetsläckor. Det är därför Sverigedemokraternas uppfattning att svenska myndigheter som är beroende av en hög grad av drifts- och informationssäkerhet i högre grad än nu bör förlita sig på att ha tillräcklig it-kompetens inom den egna myndigheten, alternativt vid en för ändamålet ansvarig myndighet.

För det andra är regeringens tal om samarbete inom Europeiska unionen missriktat. Sverigedemokraterna är förespråkare av att Sverige på sikt lämnar unionen och det är därför inte rimligt att Sverige bygger upp alltför långtgående och djupa samarbeten på områden som är känsliga. Det här området måste betraktas som ett sådant med hänvisning till att alltmer av den internationella politikens försök till påverkan, precis som konstateras i skrivelsen, involverar cybersäkerhet i olika former. På samma sätt som Sverige har ett eget militärt försvar är det därför vår uppfattning att Sverige inte bör göra sig beroende av EU för att kunna upprätthålla en tillräckligt hög säkerhet på den digitala arenan.

För det tredje är regeringen fel ute när det gäller bekämpandet av det man kallar digital protektionism. Grundprincipen är att det måste vara de enskilda medlemsstaterna som avgör vilka lokaliseringskrav man kan ställa företag när det gäller lagring av data eftersom det naturligtvis är staterna som avgör vilka behov som måste finnas inom landets gränser. Ett EU som ägnar sig åt detta ägnar sig åt en orimlig grad av överstatlighet, något som Sverigedemokraterna vänder sig emot.

Roger Richtoff (SD)

Björn Söder (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-09-27 Bordlagd: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)