med anledning av skr. 2017/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:4042 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska anmoda Arbetsförmedlingen att snarast genomföra en ny analys av orsaken till den försämrade jobbchansen för förhållandevis väletablerade grupper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Riksrevisionens analys har jobbchansen, mätt som övergången till osubventionerat arbete för arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat mellan 2007 och 2015. Enbart en tredjedel av minskningen kan förklaras av förändringar i sökandesammansättningen. Riksrevisionen menar i stället att försämringen i stor utsträckning handlar om en oförklarad generell jobbchansförsämring.

Riksrevisionen har två rekommendationer till Arbetsförmedlingen. För det första bör Arbetsförmedlingen genomföra djupare analyser av jobbchansförsämringen. För det andra bör Arbetsförmedlingen ta reda på varför förhållandevis väletablerade grupper på arbetsmarknaden fått en försämrad jobbchans. Mellan 2007 och 2015 har Sverige haft hög invandring utan adekvat utbildning för att kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad. Insatser och subventionerade anställningar har krävts, och dessa kostar skattebetalarna miljarder utan att ge resultat i form av reguljära arbeten.

Denna rapport gör gällande att det finns fler, outredda problem som står i vägen för matchningen på svensk arbetsmarknad. Denna gång för den mer väletablerade gruppen som består av inrikes födda män i åldern 35–45 år med gymnasieutbildning, utan funktionsnedsättning och som söker arbete. Det är denna grupp som Riksrevisionen lyfter fram. Det är i denna grupp som jobbchansen har minskat med 2,8 procentenheter mellan 2007 och 2015.

2008 blev Arbetsförmedlingen en myndighet och frångick den tidigare modellen med att vara länsarbetsnämnder. Centraliseringen av makt över arbetsmarknadspolitiken ledde till att de politiska riktlinjerna blev tydligare för den nya myndigheten. Under den borgerliga likaväl som den senare socialdemokratiska regeringen så har fokus legat på de nyanlända. Sverigedemokraterna är därför inte förvånade över resultatet från Riksrevisionen. Många klagomål har hörts genom åren från svenskar som upplever att de inte får den hjälp de behöver på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska fokusera på de grupper som denna och tidigare regeringen anser står långt från arbetsmarknaden. Den genomsnittliga gruppen, som den benämns av Riksrevisionen, har fått stå tillbaka. I sin iver att låta Arbetsförmedlingen agera integrationsmyndighet så offrar man sina egna medborgare. Det är detta resultat vi ser nu i Riksrevisionens granskning.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer och förutsätter att Arbetsförmedlingen följer dessa. Det är alldeles för slapphänt. En myndighet som kostar 80 miljarder årligen ska inte tillåtas att presentera felaktiga eller otillräckliga analyser. En av Arbetsförmedlingens vanligaste förklaringsmodeller har nu visat sig innehålla allvarliga brister. Regeringen borde ta detta på största allvar. Vid sådana här allvarliga brister i analysmodellerna så riskerar medel att spenderas på fel saker. Flera delar av verksamheten kan arbeta felaktigt givet att den grundläggande analysen är fel. Sverigedemokraterna anmodar regeringen att snarast ställa krav på att Arbetsförmedlingen ska använda sig av mikrodata och genomföra den typen av analys som Riksrevisionen rekommenderar.

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-04-03 Granskad: 2018-04-04 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)