med anledning av skr. 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

Motion 2018/19:73 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Allmänna arvsfonden aktivt ska arbeta för att säkerställa att de organisationer som får medel från fonden inte har några kopplingar till terrorism eller samarbetar med andra organisationer eller personer som på något sätt främjar terrorism, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att de medel som Allmänna arvsfonden delar ut används i enlighet med de riktlinjer som finns för arvsfonden. Då det är många organisationer som uppbär medel ifrån Allmänna arvsfonden som har kopplingar såväl till olika trosyttringar som till andra länder är det mycket viktigt att man aktivt arbetar för att säkerställa att de medel som utdelas inte riskerar att på något sätt gynna någon form av terrorism eller annan extrem verksamhet som skulle kunna skada Sverige. Då det är tämligen stora summor som årligen delas ut från fonden kan dessa medel potentiellt sett komma att göra stor skada om de skulle riskera att användas för att på något sätt bidra till eller gynna terrorism. Mot den bakgrunden är det viktigt att arvsfonden, när man granskar vad medlen används till, även har detta perspektiv i åtanke och aktivt granskar organisationernas eventuella kopplingar till terrorism.

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)


Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)