med anledning av skr. 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

Motion 2018/19:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitalisera de nationella proven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I skrivelse 2018/19 menar regeringen att de brister som Riksrevisionen pekat på i granskningsrapporten Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RiR 2018:34) är åtgärdade och att skrivelsen ska läggas till handlingarna.

Att beivra olika typer av fusk är viktigt. Fusk bidrar till att en enskild eller flera individer får högre betyg än de ska ha. I förlängningen påverkar det individer som väljer att inte fuska och deras möjligheter att välja utbildning.

De nationella proven har de senaste åren kantats av återkommande fusk och att prov har läckt ut. Proven har bl.a. spridits i sociala medier. Legitimiteten för de nationella proven har genom detta ifrågasatts.

Moderaterna har länge drivit frågan om digitalisering av de nationella proven och Moderaterna har också motionerat om detta, senast i motion 2018/19:2835 Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige. Vi har också motionerat om detta tillsammans med Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna i motion 2018/19:2819 Reformagenda för Sverige.

Digitaliseringen av de nationella proven går alldeles för långsamt. Enligt regeringens plan ska de vara införda 2022. Det är för sent och för långsamt. Att digitalisera de nationella proven är angeläget och borde vara en prioriterad uppgift för regeringen att få på plats.

De nationella proven bör snarast möjligt digitaliseras och rättas centralt och externt för att lätta på lärarnas arbetsbörda och för att säkerställa en likvärdig bedömning.

 

 

Kristina Axén Olin (M)

 

Maria Stockhaus (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-26 Bordlagd: 2019-04-30 Granskad: 2019-04-30 Hänvisad: 2019-05-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)