med anledning av skr. 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Motion 2018/19:3098 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ny portomodell och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av portomodellen bör genomföras inom fem år och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas en väl fungerande postgång i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en utredning som ser över hur postgången ska säkerställas i framtiden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Postgången måste fungera i hela landet. Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att det behövs en ny modell för hur portot ska regleras avseende försändelser upp till 250 gram. Riksdagen bör därför ställa sig bakom detta förslag, men vi anser att det bör göras en utvärdering inom en femårsperiod för att se om denna modell fungerar i enlighet med de önskemål som riksdagen tidigare har gett uttryck för avseende portots prisutveckling.

Vidare anser Kristdemokraterna att det är av yttersta vikt att det levereras post i hela landet samt att posten även fungerar om exempelvis elnätet av någon anledning inte fungerar. Att allt fler använder sig av e-post för att förmedla de uppgifter som man tidigare förmedlade via brev är uppenbart och denna utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta, vilket i sig gör att det blir svårt att skapa en bra och väl fungerande postservice i hela landet. Detta hindrar dock inte att det är det som riksdagen har beslutat att vi ska ha. Vi måste därför förbereda oss inför nya utmaningar där andelen brev fortsätter att sjunka samtidigt som andelen e-post ökar. I en del länder har detta fått som konsekvens att man jobbar med olika typer av porton där exempelvis ”garanterade” försändelser har ett pris, brev som inte brådskar har ett pris och brev som måste vara framme nästa dag har ett pris. I andra länder har man försökt att möta utvecklingen genom att exempelvis dela ut post enbart varannan dag.

Kristdemokraterna tror därför inte att det räcker med enbart en ny prismodell för att se hur vi kan garantera en väl fungerande posthantering i hela landet. Det borde därför tillsättas en utredning som tar ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida utveckling och kostnader.

Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Larry Söder (KD)

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-05-08 Bordlagd: 2019-05-09 Granskad: 2019-05-09 Hänvisad: 2019-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)