med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

Motion 2018/19:3111 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Klimatklivet bör avvecklas i sin nuvarande form till förmån för mer kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att de av staten finansierade klimatåtgärderna är kostnadseffektiva och komplementära i förhållande till andra aktörers ansvarsområden. Kristdemokraterna har redan i samband med hanteringen av beslut om statens budget ifrågasatt Klimatklivet. Riksrevisionens rapport bekräftar till stor del den kritik som Kristdemokraterna och andra aktörer, exempelvis  Konjunkturinstitutet, har framfört. Det finns ett stort behov av en offensiv och kostnadseffektiv klimatpolitik. Inte minst behöver vi i Sverige fokusera på biobränsle, klimatneutralt flyg och elektrifiering av transportsektorn. Mot bakgrund av detta drar vi slutsatsen att Klimatklivet bör avvecklas i sin nuvarande form till förmån för mer kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder.

 

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Camilla Brodin (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-06-03 Granskad: 2019-06-03 Hänvisad: 2019-06-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)