med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

Motion 2018/19:3113 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Klimatklivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av att bekämpa riskerna för global uppvärmning är en av vår tids utmaningar. Sverige är dock ett litet land med liten påverkan på världens växthusgasutsläpp. Om Sverige ska kunna påverka andra länder krävs att våra åtgärder är föredömliga avseende teknikutveckling och effektivitet. Utan kostnadseffektiva åtgärder och bidrag till teknisk utveckling föreligger ytterst små möjligheter att Sverige ska kunna bidra till att fler länder minskar sina utsläpp i en tid när utsläppen i stället kraftigt ökar. Om en åtgärd inte är kostnadseffektiv innebär det ju att en större utsläppsreduktion hade kunnat åstadkommas på annat sätt. Sverigedemokraterna konstaterar att forskning på ny miljöteknik, särskilt inom kärnkraftsområdet, kombinerat med internationella investeringar är åtgärder som i nuläget har den högsta effektiviteten sett till minskade utsläpp av växthusgaser per spenderad krona.

Riksrevisionen konstaterar i sin skrivelse att Klimatklivet inte når upp till vad som kan sägas vara en effektiv klimatpolitik. Riksrevisionen konstaterar också att de beräkningar över uppnådda utsläppsminskningar till följd av Klimatklivet är falskt beräknad då utsläppsminskningar dubbelberäknas. Sammanfattningsvis kan man konstatera att samma problem vad gäller bristande effektivitet råder med Klimatklivet som med tidigare program. På grund av detta är det rimligt att Klimatklivet läggs ned och ersätts av mer effektiv klimatpolitik.

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

Runar Filper (SD)

Mats Nordberg (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-06-03 Granskad: 2019-06-03 Hänvisad: 2019-06-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)