med anledning av skr. 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

Motion 2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)

av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omformulera Almis uppdragsmål så att det bättre avspeglar de jämställdhetspolitiska målen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Almi att skapa en jämställdhetsplan, med tydliga mål och måluppföljningar, som ska harmoniseras i hela organisationen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Riksrevisionens granskning av Almis låneverksamhet pekar man på en del problem kopplade till företagets arbete med jämställdhet. Bland annat lyfter Riksrevisionen att Almis ägaranvisning i dag inte beaktar de jämställdhetspolitiska målen, och det är något som sedan visas i verksamheten genom att rapporteringen och statistiken rörande deras låneverksamhet är svårföljd. Regeringen menar att en översyn ska göras och att de då ska se över Riksrevisionens rekommendationer. Att de problem som Riksrevisionen pekar på har kunnat uppkomma och fortgå fram till 2017 tycker vi är alarmerande. Att det finns tillförlitlig statistik på hur mycket av låneverksamheten som gått till kvinnors företagande är nödvändigt delvis för att dokumentera de faktiska orättvisor som i dag förekommer men också för att insatser mot systematiska problem som gör att färre kvinnor än män i dag driver små eller medelstora företag ska kunna genomföras. Att det finns tecken på att mindre medel har gått till kvinnors företagande måste därför hanteras skyndsamt. Statliga främjandeinsatser ska vara tillgängliga på likvärdiga villkor och detta ska kunna garanteras av de statliga aktörerna. Vi menar att det krävs tydliga åtgärder för att hantera den övergripande problematik som Riksrevisionen uppmärksammar och att det inte räcker med regeringens intygande att ägaranvisningen ska ses över inom en framtid. Vi menar att det är rimligt att ett statligt företag tydligt ska beakta de jämställdhetspolitiska målen och att den problematik som uppstått i samband med Almis återrapportering inte ska få uppkomma. Vi menar även att ett statligt bolag bör ha tydliga målskrivningar och vill därmed att regeringen uppdrar åt Almi att skapa en jämställdhetsplan, med tydliga mål och måluppföljningar, som ska harmoniseras i hela organisationen.

Regeringen bör omformulera Almis uppdragsmål så att det bättre avspeglar de jämställdhetspolitiska målen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Regeringen bör även uppdra åt Almi att skapa en jämställdhetsplan, med tydliga mål och måluppföljningar, som ska harmoniseras i hela organisationen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Lorena Delgado Varas (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Jens Holm (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Birger Lahti (V)

Yasmine Posio (V)

Elin Segerlind (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Thunander (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-19 Bordlagd: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-09-24
Yrkanden (2)