med anledning av skr. 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

Motion 2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer detaljerad redovisning från Almi av hur verksamheten når kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat Almis låneverksamhet som utförs i bolagets 16 regionala dotterbolag och är avgränsad till åren 20132017. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Almi och dess dotterbolag strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt, men att det finns otydligheter i regeringens styrning av Almi och i Almis återrapportering till regeringen.

Riksrevisionen anser att det finns brister i Almis återrapportering av uppdraget till ägaren, bl.a. att Almis sätt att redovisa kön för låneansökande företagare är otydligt och inkonsekvent. Riksrevisionen pekar på att det inte framgår tydligt att andelen kvinnor av låntagarna i Almis redogörelser egentligen är en summering av kvinnor och s.k. mixade team. Mixade team består av både kvinnor och män.

Riksrevisionen anser att summeringen resulterar i ett mer fördelaktigt utfall i förhållande till målet än andra sätt att räkna. Resultaten av Riksrevisionens egna analyser indikerar att det finns små men statistiskt signifikanta skillnader i beviljande­grad mellan kvinnor och män som ansöker om lån hos Almi, men på grund av begränsningar i data kan Riksrevisionen inte dra några slutsatser om eventuell diskriminering i Almis låneverksamhet.

I Almis ägaranvisning, som fastställs av staten som aktieägare, finns mål för bolaget om att följa andelen kvinnor som tar del av Almis insatser. Almi redovisar, som Riksrevisionen noterar i sin granskning, måluppfyllelsen på aggregerad nivå i koncernens årsredovisning. Nedbrytning och uppföljning på regional nivå och dotterbolagsnivå av de mål som har satts för Almikoncernen är enligt regeringens uppfattning ett ansvar för moderbolagets styrelse.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser och slutsatser lämnar Riksrevisionen ett antal rekommendationer till regeringen och Almi. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att efterfråga mer detaljerad redovisning från Almi avseende hur verksamheten når kvinnor.

Allt fler kvinnor väljer i dag att starta och driva företag, vilket innebär att fler affärsidéer tillvaratas och att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling stärks. Det är både rimligt och önskvärt att öka andelen kvinnor som driver företag. Det är en grund för fler jobb, ökad tillväxt och i förlängningen en god livsinkomst.

Mot bakgrund av detta bör en detaljerad redovisning från Almi avseende hur verksamheten når kvinnor genomföras i syfte att skapa tillräckliga beslutsunderlag inför fortsatta reformer på området.

Camilla Brodin (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Sofia Damm (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Granskad: 2019-09-19 Bordlagd: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-09-24
Yrkanden (1)