med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

Motion 2018/19:2149 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kompetensen för bättre bemötande vid psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn gällande bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser med oro på iakttagelserna som Riksrevisionen redogör för i sin granskningsrapport Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – En process med stora utmaningar. Sjukskrivningsprocessens utformning och de underlag som sjuk­skrivande läkare har att utgå ifrån är uppenbart inte anpassade för psykiska åkommor som tyvärr blir alltmer vanligt förekommande. Enligt rapporten fungerar bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa i dessa fall så pass dåligt att det föreligger en risk att regelverket för sjukförsäkringen inte tillämpas på ett likformigt och rättssäkert sätt, vilket vi anser måste åtgärdas snarast möjligt.

Detta är naturligtvis också oacceptabelt sett till de extra kostnader som den tids­krävande administrationen medför, med anledning av en bristande samsyn mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan gällande huruvida en bedömning av arbets-förmåga vid psykisk ohälsa är möjlig utifrån nu gällande förutsättningar. Allvarligast är dock det faktum att de personer som mår psykiskt dåligt och därför vänder sig till hälso- och sjukvården för hjälp riskerar att lida skada av denna icke-fungerande sjukskrivningsprocess som till stor del grundar sig på den bristande samsynen.

Sverigedemokraterna delar och välkomnar regeringens bedömning att rapporten ska agera underlag i det fortsatta arbetet inom ramen för det uppdrag som regeringen gav Socialstyrelsen och Försäkringskassan gällande förbättring av samarbete och dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården när det kommer till sjukskriv­ningsprocessen och läkarintygen.

Med tanke på den oroande utvecklingen gällande den stigande förekomsten av psykisk ohälsa, där dessa åkommor numera utgör den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland både män och kvinnor, menar Sverigedemokraterna att vi dock måste gå längre och en förbättrad dialog är inte tillräckligt. Med anledning av de allvarliga brister i rehabiliteringskedjan när det kommer till psykisk ohälsa som Riksrevisionens rapport har identifierat menar vi att ytterligare insatser måste göras.

Sverigedemokraterna vill att insatser görs skyndsamt för att stärka kompetensen i att bemöta människor med psykisk ohälsa, för alla inblandade instanser såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Processen för att bedöma arbetsförmåga måste också bli bättre anpassad för psykiatriska diagnoser, och likt Riksrevisionen anser vi att en översyn av Försäkringskassans modell för försäkrings­medicinsk analys när det gäller psykiatriska diagnoser måste göras. Vi anser inte att det framgår tillräckligt tydligt i regeringens uppdrag till Försäkringskassan. I stället för alltför rigida och stela regelverk som inte är anpassade för människor med psykisk ohälsa måste det ges ett utökat utrymme för individuella bedömningar. Målsättningen måste vara att den som drabbats av psykisk ohälsa får ett lika adekvat bemötande och en lika adekvat rehabilitering som den som opererat en höft.

Julia Kronlid (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-30 Bordlagd: 2018-12-04 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)