med anledning av skr. 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

Motion 2018/19:3001 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverkets rutiner för handläggning av de anslagsmedel som myndigheten disponerar för forskning och innovation ska skärpas och följas upp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har en positiv syn på forskning och innovation, och ser vikten av att erforderliga belopp avsätts för forskning inom trafiksektorn. I Riksrevisionens granskningsrapport av Trafikverkets stöd till forskning och innovation (FoI) har dock brister av tämligen allvarlig karaktär uppmärksammats. Exempel som påvisas är avsaknad av riskanalys för FoI-verksamheten, svaga ekonomiadministrativa rutiner för FoI-handläggning och brister i handläggning av FoI-stöd. I regeringens svar står dock att utläsa att arbetet med åtgärder har påbörjats.

I Riksrevisionens granskning har områdena om ändamålsenlig riskanalys, ändamålsenliga rutiner för handläggning av FoI-stöd samt om intern styrning och kontroll är betryggande vid handläggning granskats. Däremot inte nyttan av forskningen och huruvida inriktningen på forskningen är att anse som den mest relevanta och viktiga. Dessa områden får vi förhoppningsvis se i en framtida granskning.

Trafikverket disponerar årligen ca 520 miljoner årligen på FoI-området. Vi ser vikten av att användningen och redovisningen av dessa projektmedel är tydliga och transparenta. Skattemedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt, och därmed ska även eventuella risker med projekt nogsamt analyseras innan projekt påbörjas. Vi ser även vikten av att utbetalning av projektmedel ska göras utifrån upparbetade kostnader, något som Trafikverket fått kritik för av Riksrevisionen, även om Trafikverket hävdar motsatsen. Trafikverket menar att projektmedel endast lämnats utifrån upparbetade kostnader även om det i vissa avtal uttrycks att ersättning lämnas till fast pris. Även ekonomisk slutredovisning anser vi och Riksrevisionen ska tillhandahållas, men har vid flera tillfällen visat sig inte förekomma. Därför instämmer vi i Riksrevisionens kritik och konstaterar att Trafikverkets rutiner måste skärpas.

Sverigedemokraterna konstaterar att det i regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser framgår att regeringen anser att Trafikverkets rutiner för handläggningen av de anslagsmedel som myndigheten disponerar för forskning och innovation bör följas upp. För oss Sverigedemokrater är inte denna skrivning tillfredsställande, utan vi yrkar på följande: Trafikverkets rutiner för handläggningen av de anslagsmedel som myndigheten disponerar för forskning och innovation ska skärpas och följas upp.

Patrik Jönsson (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Thomas Morell (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-12-20 Granskad: 2018-12-21 Bordlagd: 2019-01-14 Hänvisad: 2019-01-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)