med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Motion 2018/19:3002 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid psykiatriska diagnoser i syfte att bättre anpassa stödet och tillämpningen i sjukskrivningsprocessen för personer med psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukförsäkringen och dess villkor bör dels fungera som ett socialt skyddsnät, dels innehålla åtgärder för att ge sjukskrivna förbättrad hälsa och arbetsförmåga. Även när vägen tillbaka till arbete inte är helt rak ska personer kunna känna en ekonomisk trygghet. Sjukförsäkringen bör därför vara så rymlig att medicinska insatser, rehabilitering och arbetsprövning kan pågå på ett individuellt anpassat sätt utan att ersättningen påverkas.

I Riksrevisionens rapport finns indikationer på att Försäkringskassan inte använder beslutsstödets vägledning på ett tillfredsställande sätt. Det riskerar att skapa godtycklighet och än mer osäkerhet för människor som befinner sig i en sjukskrivning. Vänsterpartiet anser att individuella bedömningar, där hänsyn tas till den enskildes omständigheter, bör ligga till grund för beslut om sjukskrivning. Vi anser även att det är problematiskt att sjukpenning kan nekas av handläggare och medicinska rådgivareFörsäkringskassan som aldrig träffat personen det berör.

Vänsterpartiet ser allvarligt på de brister Riksrevisionen beskriver i rapporten och anser att vissa åtgärder behöver vidtas. Regeringen bör göra en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid psykiatriska diagnoser i syfte att bättre anpassa stödet och tillämpningen i sjukskrivningsprocessen för personer med psykisk ohälsa. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Nooshi Dadgostar (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Tony Haddou (V)

Christina Höj Larsen (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-01-17 Granskad: 2019-01-21 Bordlagd: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)