med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Motion 2018/19:3013 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdrag till Socialstyrelsen och Försäkringskassan att se över användningen av beslutsstödet vid samsjuklighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att Försäkringskassan får bättre verktyg och tydligare riktlinjer för att kunna granska sjukintyg på ett mer likvärdigt sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av Riksrevisionens rapport framgår att andelen läkarintyg där samsjuklighet finns med på det sista läkarintyget har ökat från 12 till 43 procent under perioden 2007 till 2017. Riksrevisionen konstaterar att det försäkringsmedicinska beslutsstödet inte kan betraktas som tillämpligt då samsjuklighet föreligger. Det i sin tur riskerar att sätta likformigheten ur spel. Detta trots att Socialstyrelsen menar att beslutsstödets rekommendationer bör användas för huvuddiagnos.

Vi saknar i regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser besked kring hur detta ska avhjälpas. Karolinska institutets förslag om att låta Socialstyrelsen utveckla det försäkringsmedicinska beslutsstödet vad gäller samsjuklighet får ett instämmande av Riksrevisionen. Riksrevisionen anser att Socialstyrelsen och Försäkringskassan, gärna i samarbete med hälso- och sjukvården, bör se över användningen av beslutsstödet vid samsjuklighet. Vi vill att regeringen ger ett sådant uppdrag. Vi vill dessutom att handläggare på Försäkringskassan ges bättre verktyg och tydligare riktlinjer för att kunna granska sjukintyg på ett mer likvärdigt sätt. Regeringen bör säkerställa detta.


Johan Forssell (M)

Katarina Brännström (M)

Arin Karapet (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-01-18 Granskad: 2019-01-21 Bordlagd: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)