med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen

Motion 2018/19:3007 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslutet att införa ERTMS i Sverige bör omprövas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en bedömning av de EU-rättsliga konsekvenserna av olika handlingsalternativ och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen planerar att successivt införa signalsystemet ERTMS på de svenska järnvägarna. Detta kostar totalt omkring 30 miljarder. ERTMS har redan införts på några sträckor och systemet har mött stark kritik för att det fungerar dåligt.

Riksrevisionen bedömer att införandet av ERTMS i Sverige inte ger någon betydande nytta genom förbättring av den gränsöverskridande trafiken inom överskådlig framtid. Enligt Riksrevisionen har Trafikverket inte heller kvantifierat några nyttor av ökad gränsöverskridande trafik i sina samhällsekonomiska bedömningar.

Kristdemokraterna anser att 30 miljarder kronor skulle kunna göra större nytta inom andra typer av infrastrukturinvesteringar än just genom införandet av ERTMS. Som jämförelse kan ställas kostnaden för en elektrifiering av motorvägstriangeln Stockholm-Oslo-Köpenhamn samt Jönköping-Göteborg, vilket enligt Riksdagens Utredningstjänst beräknas uppgå till totalt 38 miljarder kronor. Beräkningar från Trafikverket visar att om den tunga trafiken i förbindelserna mellan Stockholm-Malmö-Göteborg (1 365 km) övergår helt från drift av fossila bränslen till eldrift skulle detta kunna innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med 1 miljon ton per år, vilket motsvarar 2 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Detta vore en betydligt mer kostnadseffektiv infrastrukturinvestering än införandet av ERTMS.

Givet de problem och kostnader som ERTMS innebär, samt det faktum att svenska statens budgetutrymme är begränsat, är det Kristdemokraternas uppfattning att inför­andet av ERTMS bör omprövas. Antingen bör projektet skjutas på framtiden eller överges eller förändras. Enligt tidigare beslut ska en gemensam EU-standard för järnvägsstyrning utvecklas. De EU-rättsliga förutsättningarna för olika handlingsa­lternativ behöver därför klarläggas. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en bedömning av de EU-rättsliga konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-18 Granskad: 2019-01-21 Bordlagd: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)