med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2018/19:3005 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sammansättningen av Siun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk signalspaning är en viktig komponent i värnandet av rikets säkerhet, såväl mot yttre hot från främmande makt som mot potentiell terroristverksamhet. All sådan spaning bedrivs dock under en ständig balansakt gentemot värnandet av den enskilda medborgarens integritet. De intensiva diskussioner som följde av införandet av den s.k. FRA-lagen visade att hela ämnesområdet är kontroversiellt och måste behandlas med varsamhet om en verksamhet som denna ska kunna bedrivas med fortsatt förtroende från folket. 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) utövar i dag viss kontroll över hur lagen tillämpas, men denna nämnd lider av en avsaknad av tillräcklig parlamentarisk förankring. Om möjligheten till folklig insyn i svensk signalspaning ska tas på allvar ska också riksdagens samtliga partier erbjudas möjligheten att nominera ledamöter till nämnden. Detta är till exempel fallet när det gäller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Vi bedömer att detta har ökat förtroendet för denna nämnd hos samtliga partier i riksdagen. Vi bedömer också att det har förstärkt allmänhetens tilltro till att nämnden fullgör sitt uppdrag på ett så allsidigt och objektivt sätt som möjligt, detta trots den sekretess som råder i nämndens verksamhet.

Vi anser således att antalet ledamöter även i Siun ska utökas så att samtliga partier som är representerade i riksdagen kan erhålla en ledamot var.

Roger Richtoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-01-17 Granskad: 2019-01-21 Bordlagd: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)