med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018

Motion 2018/19:3061 av Magnus Ek m.fl. (C)

av Magnus Ek m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvecklad rapportering av det arktiska samarbetet kan ske inom ramen för regeringens skrivelse om Nordiska ministerrådets arbete eller i en särskild skrivelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utrikesutskottet har vid flera tillfällen uttalat att regeringen regelbundet bör informera riksdagen om utvecklingen i det arktiska området, såväl som om verksamheten i Arktiska rådet och Barentsrådet, och att detta kan ske i samband med den årliga skrivelsen till riksdagen om det nordiska samarbetet eller i särskild ordning. Tyvärr fortsätter regeringen att ignorera utskottets önskan. Rapporteringen från Arktiska rådet behandlas alltjämt styvmoderligt i skrivelsen. Arktiska rådet nämns endast i förbigående, som en del av annan rapportering. För Barentsrådet är skrivningarna något mer utvecklade, även om de också ter sig vara i minsta laget givet Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Det är därför Centerpartiets uppfattning att regeringen inte återkommit till riksdagen om det arktiska samarbetets utveckling och inriktning så att det blir möjligt att följa upp. Verksamheten i Arktiska rådet såväl som i Barentsrådet betraktas som viktigt och röner allt större uppmärksamhet men inte i regeringens redogörelser till riksdagen. Detta trots tydliga uttalanden från riksdagen under tidigare behandlingar.

Utifrån regeringens rapportering av Arktissamarbetet i skrivelsen om Nordiska rådets verksamhet är det tydligt att det finns stora behov av att utveckla inte bara rapporteringen utan också samarbetet, med tydligare fokus på resultat. Det är utifrån skrivelsen oklart vad regeringen driver när det kommer till Arktis. Det är anmärkningsvärt eftersom Arktis, och för den delen Barents, ökar alltmer i betydelse ur flera perspektiv. Inte minst ser vi effekterna av klimatförändringarna i dessa känsliga områden. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är tydliga, både människor och djur. Mer behöver göras för att skydda de känsliga områdena kring Arktis. Centerpartiet vill exempelvis att marina reservat ska etableras för att skydda området från exploatering genom olje-, gas- och mineralutvinning samt havsfiske och för att skydda invånarna, och Centerpartiet vill att regeringen ska driva det.

Nordområdena är inte bara viktiga ur ett klimat- och miljöperspektiv, utan får också allt större betydelse i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Ryssland påverkar också vårt nordliga närområde då de rustar militärt i Arktis- och Barentsområdena. Det är en utmaning för oss och våra grannar Norge och Island. Det är viktigt att söka bibehålla Arktis som ett lågspänningsområde.

Magnus Ek (C)

Kerstin Lundgren (C)

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-11 Granskad: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12
Yrkanden (1)