med anledning av skr. 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

Motion 2019/20:3584 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över hur sekretessbestämmelserna kan förändras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Riksrevisionens rapport konstateras att trots att förutsättningarna stärkts för ett högt konsumentskydd på den finansiella marknaden sedan den senaste granskningen så upplever konsumenterna att problemen ökar. Det är inte lätt att vara konsument i dag och det finns mycket kvar för regeringen att göra för att uppnå ett fullgott konsumentskydd. Åtgärder som skulle underlätta för konsumenter är t.ex. bättre ursprungsmärkning och innehållsförteckningar, säkerställt konsumentskydd för barn och unga i den digitala världen och skärpta regler vid telefonförsäljning.

Ytterligare åtgärder som skulle förbättra för konsumenterna är möjligheten för myndigheter att dela information med varandra. Med dagens regelverk sätter sekretessreglerna många gånger stopp för den typen av informationsutbyte, vilket är olyckligt. Regler om sekretess finns till för att skydda den enskildes uppgifter gentemot det allmänna och ska inte utgöra hinder för informationsutbyte mellan myndigheter. Riksrevisionen konstaterar också i sin rapport att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) sätter vissa hinder för ett effektivt informationsutbyte mellan de myndigheter som omfattas av granskningen. Det är därför angeläget att regeringen snarast tillsätter en utredning för att se över hur sekretessbestämmelserna kan förändras för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter samtidigt som den enskilde är skyddad.

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-15 Bordlagd: 2020-04-16 Granskad: 2020-04-16 Hänvisad: 2020-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)