med anledning av skr. 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet

Motion 2019/20:3580 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett system med gemensamma valsedlar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I nu aktuell skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Valförfarandet – val­hemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35). Regeringen anför att man inte delar Riksrevisionens uppfattning att det finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till att göra en bred översyn av valsedelsystemet för att bedöma hur ett alternativt valsedels­system skulle kunna utformas i framtiden. I stället säger sig regeringen se ett behov av att utreda mindre förändringar inom ramen för det nuvarande systemet. Detta är visserligen lovvärt men man lämnar således Riksrevisionens viktiga rekommendation om en översyn av valsedelssystemet utan åtgärd. Riksrevisionen anför att med ett annat system för valsedlar skulle avskärmning av valsedelställ sannolikt inte behövas. Problemen med köer, svårigheterna att hålla ordning bland valsedlar och förhindra sabotage av olika slag samt behov av större lokaler och fler röstmottagare menar man också har koppling av varierande grad till nuvarande valsedelssystem. Riksrevisionens bedömning är att ett sätt att avhjälpa dessa problem skulle kunna vara att ersätta nuvarande valsedelssystem med ett system som kräver färre valsedlar. Riksrevisionen anför vidare att ett sådant system behöver utredas vidare. Riksrevisionens observationer ligger i linje med de slutsatser som Valmyndigheten gjort i sin rapport Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 och erfarenhetsrapporten från valen 2018, nämligen att valsedelssystemet behöver ses över med sikte på att färre valsedlar ska behöva användas. Sverigedemokraterna föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen att den aviserade parlamentariska kommitté som ska utreda valsystemet bör få i uppgift att utreda hur ett system med gemensamma valsedlar kan införas och vara på plats till valet 2022.

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Mikael Strandman (SD)

Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-08 Bordlagd: 2020-04-16 Granskad: 2020-04-16 Hänvisad: 2020-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)