med anledning av skr. 2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Motion 2020/21:144 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anges i motionen om att regeringen skyndsamt ska åtgärda problemet med export av miljöbilar, på ett sätt som inte ökar den administrativa bördan eller avsevärt minskar incitamenten att köpa miljöbil för användning i Sverige, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet instämmer i regeringens bedömning i skrivelse 2019/20:170 om att bonus–malus-systemet i första hand är ett incitament för ett teknikskifte. Systemet gör det billigare för konsumenter att välja bilar med låga koldioxidutsläpp. Incitament att tanka förnybart sker i stället via styrning på bränslesidan. Bonusmalus syftar till att byta ut vår fordonsflotta mot bilar med lägre utsläpp och är ett av flera styrmedel för att nå transportsektorns utsläppsminskningsmål om 70 procent till 2030.

Regeringen väljer i sin skrivelse att inte kommentera den grovt felaktiga bild som Riksrevisionen målar upp kring var miljöbilar finns. Riksrevisionen skriver i sin rapport: Utbetalningen av både den tidigare supermiljöbilspremien och den nuvarande klimatbonusen är ojämnt fördelad över landet. Storstadskommunerna har fått en övervägande del av utbetalda bidrag, drygt 80 procent. Det är visserligen korrekt i sak men tar inte på något sätt hänsyn till var bilarna faktiskt rullar. Den överväldigande mängden av företagsbilar registreras nämligen antingen på leasingbolag eller på företagets huvudkontor, vilket som regel har säte i en av storstadskommunerna – detta trots att bilarna rullar på helt andra orter. Att inte ta hänsyn till sådan lättillgänglig kunskap undergräver rapportens trovärdighet och målar upp en klart missvisande bild.

För att klara klimatutmaningen och omställningen behöver fler människor och företag köpa bilar med lägre utsläpp. Att du därför får en bonus om du köper en miljösmart bil och får betala en extra avgift om du väljer en sämre är en princip som de flesta kan enas kring. Med fler som kör elbil, bränslecellsbil eller bilar som framdrivs av förnybara drivmedel minskar också vår import av fossil olja. Det är inte bara bra för klimatet utan också för vår säkerhet. Det kan också bidra till att skapa jobb och företag här i Sverige, många gånger på landsbygden. Centerpartiet vill vidare att den offentliga sektorn ska gå före, genom att ta beslut om att endast upphandla miljöbilar eller fordon framdriva av förnybara bränslen.

Att utsläppen minskar i Sverige tack vare successivt utbytande av fordonsparken mot bilar med lägre utsläpp förutsätter dock att inte klimatbonusbilarna går på export. I RiR 2020:1 rekommenderar Riksrevisionen att regeringen ser över möjligheterna att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för exporten av subventionerade miljöbilar. Regeringen menar att författningsändringar behöver göras för att motverka att subventionerade klimatbonusbilar säljs vidare till utlandet. Centerpartiet vill påminna regeringen om klimathandlingsplanen som framställer att översynen av bonus–malus-systemet ska förstärka och förenkla systemet. Alla regler som införs för att minska export av bonusbilar får inte leda till att göra systemet krångligare. Mot bakgrund av detta anser Centerpartiet att det enklaste förfarandet vore att bonusen följer bilen vid vidareförsäljning, så att det blir befintlig ägare som avstyrs från att bilen går på export de första fem åren. Att låta första ägaren hålla koll på bilen de första fem åren är inte rimligt eller proportionerligt och går emot klimathandlingsplanens avsikt.

Rickard Nordin (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-16 Bordlagd: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)