med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

Motion 2019/20:3416 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverkets ambitionsnivå ska höjas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverket behöver tillföras mer resurser i paritet med en höjd ambitionsnivå och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda utökade befogenheter för Tullverket och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en särskild enhet för vägkontroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har utfört en granskning där man utreder om Tullverket har utformat sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt. Det budskap som framförs till Tullverket från Riksrevisionen och regeringen är återhållsamt och begränsar sig till rekommendationer om att bl.a. förbättra Tullverkets kontrollverktyg och anpassningsförmåga samt att Tullverket använder sina resurser på det sätt som ger störst möjliga nytta. Sverige­demokraterna ställer sig förvisso bakom dessa rekommendationer.

Samtidigt noteras att Tullverket, exempelvis, har svårt att utvärdera införseln av illegala vapen, vilket sägs vara otillfredsställande. Detta är ett omfattande problem givet att yrkeskriminella införskaffar illegala vapen och dessutom använder dem i förfärande utsträckning.

Hela skrivelsen andas en ambitionsnivå som helt enkelt inte är tillräckligt hög. Mycket talar alltså för att smugglingen ökar. Det gäller såväl sprit och cigaretter som narkotika och vapen, vilket även innebär stor lönsamhet för den organiserade brottslig­heten. Man vet också att det förekommer människosmuggling, där man ej sällan utsätter de smugglade personerna för direkt livsfara.

Professionella stöldligor forslar dessutom stöldgods ut ur Sverige och kalkylerar med att risken för upptäckt är låg, i och med att utflödet av varor kontrolleras i så liten utsträckning.

Av en rapport av Trygghetskommissionen från 2018 (Den nya tidens livskvalitets­brott) framgår att betydande mängder stöldgods förs ut ur landet, och polisen noterar i en rapport från 2019 (Delredovisning 2 av regeringsuppdrag, 2019) att Tullverket lade [] 98 procent av tullkontrolltiden på införselkontroller under 2017.

Parallellt med att förhindra smuggling av olika slag ska Tullverket tillhandahålla service åt seriösa företag och underlätta för alla former av legal handel, vilket summerar till ett omfattande uppdrag.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Tullverket inte ges resursmässiga förutsättningar att genomföra detta uppdrag på ett tillräckligt bra sätt, oaktat anpassningsförmåga och effektivisering. Resursförstärkning handlar i första hand om mer personal, men även om ändamålsenlig utformning av exempelvis färjeterminaler och tillfredsställande tillgång till teknisk utrustning, vilket exempelvis kan handla om röntgenutrustning och apparatur för att detektera förhöjd koldioxidhalt.

Gällande befogenheter bör slutsatsen vara att kontrollmandatet inte är tillräckligt. Sverigedemokraterna har vid upprepade tillfällen föreslagit utökade befogenheter för att stävja internationell och gränsöverskridande brottslighet. Dessa bör skyndsamt utredas med syfte att underlätta och effektivisera myndighetens arbete.

Riksrevisionens rapport berör vissa svårigheter med kontinuerliga gränskontroller och EU-rätten, då troligtvis Schengenkodexen, men flera förslag som partiet har lagt fram bör alltjämt kunna genomföras, i synnerhet då man redan i dag genom en viss teknikalitet använder sig av kontinuerligt upprepade beslut om inre gränskontroller.

Sverigedemokraterna delar således inte uppfattningen att Tullverket har det mandat och de befogenheter de behöver för ett effektivt gränsskydd.

Sverigedemokraterna vill dessutom inrätta en särskild enhet för vägkontroll. Dessa inspektörer ska i första hand arbeta med kontroll av fordon och förare på väg och kontakta tullen när de upptäcker något som faller in under tullens ansvarsområde.

Eric Westroth (SD)

Thomas Morell (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-10-31 Granskad: 2019-11-04 Bordlagd: 2019-11-05 Hänvisad: 2019-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)