med anledning av skr. 2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag

Motion 2019/20:3437 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en långsiktig strategi för hur grundsärskolan kontinuerligt ska utvärderas, förstärkas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betygsättning i grundsärskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liksom för alla andra elever i den svenska skolan gäller skollagens syften och målsättningar även för grundsärskolan . Alla elever, oavsett skolform, ska erbjudas en skolgång som medger att de utifrån sina egna förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt. Tyvärr är Riksrevisionens granskning bara ytterligare en iakttagelse som visar att grundsärskolan ofta är bortglömd och fortfarande präglas mer av omsorg än av lärande och kunskapsinlärning.

I Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag konstateras bl.a.

  • bristande stöd för att bedöma elevers kunskaper
  • att lärare i grundsärskolan inte får hjälp med bedömningsstöd på samma sätt som övriga skolformer
  • en bristande information om måluppfyllelse, få utvärderingar och en bristfällig uppföljning av grundsärskolan i regeringens budgetpropositioner
  • att grundsärskolans timplaner behöver ses över
  • att de förtydliganden i läroplaner som började gälla i juli 2019 och som gäller rektorns ansvar för att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero inte omfattade grundsärskolan.

Detta är en allvarlig kritik mot den skolform som ska säkerställa att funktionsnedsatta elever får bästa möjliga start i livet. Skolan ska, oavsett elevernas bakgrund eller skilda förutsättningar, ha höga förväntningar på alla elever. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen och Skolverket har tillåtit att grundsärskolans elever och lärare länge har hamnat i skymundan. När beslut har fattats om läroplansförändringar och andra bestäm­melser har det många gånger saknats ett välgrundat och transparent beslutsunderlag om vilka avvägningar som har gjorts för att besluta om de olika alternativen. Denna brist stärker inte grundsärskolans uppdrag. Därför anser Moderaterna att regeringens åtgärder inte heller är tillräckliga för att avhjälpa bristerna. Grundsärskolans kunskapsfokus behöver förstärkas.

Moderaterna anser att regeringen därför bör återkomma till riksdagen med en lång­siktig strategi för hur grundsärskolan kontinuerligt ska utvärderas, förstärkas och ut­vecklas. Strategin bör särskilt beakta att det bör finnas ett väl utformat beslutsunderlag för när och hur grundsärskolan ska ha samma bestämmelser som övriga skolformer och när det är befogat att undanta skolformen från dessa bestämmelser.

Strategin bör se över hur även grundsärskolan kan omfattas av regelverken kring rektorns ansvar för trygghet och studiero i klassrummen, beakta kompetensutveckling för lärare i grundsärskolan och föreslå hur bedömningsstöden kan utvecklas.

Det bör även ses över om dagens ordning för betygsättning och det allmänna studieomdömet ska förändras. I dag sätts betyg enbart om vårdnadshavaren begär det. Detsamma gäller utlämnande av ett allmänt studieomdöme som avser elevernas möjlighet att bedriva studier.

Moderaterna anser att huvudregeln ska vara att betyg sätts och studieomdömen lämnas ut för eleverna i grundsärskolan. Vårdnadshavaren ska i stället ges möjlighet att begära att betyg och studieomdömen inte ska sättas och lämnas ut. Denna förändring skulle förstärka grundsärskolans fokus på kunskap och strävan mot målet att alla elever ska ges möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därtill innebär denna förändring att den lokala och nationella uppföljningen av elevernas kunskaper stärks och utvecklas.

Kristina Axén Olin (M)

Maria Stockhaus (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-27 Bordlagd: 2019-11-28 Granskad: 2019-11-28 Hänvisad: 2019-11-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)