med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Motion 2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka den digitala samverkan mellan myndigheter i syfte att förenkla företagande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att fler statliga myndigheter ska ges förenklingsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat i syfte att öka anslutningsgraden hos kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett möjligheternas land. Ett land där individer tillåts att drömma och forma sin framtid genom arbete, företagsamhet och utbildning. En förutsättning för detta är att företagandets villkor ständigt utvecklas och förbättras. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för både frihet och välstånd. När företag tillåts växa följer nya livschanser och minskat utanförskap, och samtidigt möjliggörs den gemensamma välfärden genom att skatteintäkterna ökar.

Mot bakgrund av detta måste onödiga och otidsenliga lagar avvecklas löpande. Politik och myndigheter måste ständigt verka för en moderniserad lagstiftning och nya lösningar för att förenkla produktivt entreprenörskap. När så inte sker riskerar Sverige att förlora företag, arbetstillfällen och driftiga människor till konkurrentländer.

Därför bör resultaten av Riksrevisionens granskning av de statliga insatserna för att genom digitalisering underlätta nyföretagande oroa riksdagen. Granskningen gäller precis den typ av verksamheter som Liberalerna anser är nödvändiga för funktionssättet hos en modern marknadsekonomi: myndigheternas arbete för att genom ny teknik förenkla företagares kontakter med det allmänna. Dessa kontakter uppgår vid starten av ett företag i regel till ett flertal myndigheter och behöver inte sällan kompletteras med uppgifter också till aktörer på kommunal eller regional nivå. Därför kan lyckade förenklingar frigöra stora mängder tid. Tid som kan ägnas åt produktiv verksamhet inom svenska företag.

Tyvärr är Riksrevisionens övergripande slutsatser att denna form av digitalisering har släpat efter i Sverige, att det krävs fortsatta åtgärder för att underlätta digital samverkan mellan myndigheterna samt att det har varit svårt att få till stånd en effektiv samverkan mellan myndigheter och kommuner. Liberalerna vill därför att riksdagen tillkännager Riksrevisionens slutsatser för regeringen. Samverkan mellan myndigheter måste förbättras, och förenklingsarbetet behöver snabbas på.

Vidare anser Liberalerna att regeringen i enlighet med vad Riksrevisionen föreslår bör vidta åtgärder för att ytterligare förenkla företagande genom ökad digital samverkan mellan myndigheter.

Regeringen bör även ta intryck av Riksrevisionens slutsatser om programmet Serverat. Denna insats syftar till att minska och förenkla restaurangföretagares uppgiftslämnande och att förenkla kontakterna med myndigheter. Tyvärr finner Riksrevisionen att Serverat har en låg anslutningsgrad och att det i dagsläget är svårt att engagera fler kommuner för att ansluta sig. Därför anser Liberalerna att fler tjänster bör anslutas till programmet. På så sätt kan Serverat ges förutsättningar att väcka ett bredare intresse.

Slutligen anser Liberalerna att regeringen bör överväga att ge fler myndigheter förenklingsuppdrag för att ytterligare underlätta för företagande. Allt detta arbete är brådskande. Att förenklingsarbetet släpar efter är allvarligt och riskerar att försvaga Sverige på flera sätt. Ska Sverige vara ett möjligheternas land måste arbetet för ett ledande företagsklimat vara högprioriterat på alla politiska nivåer.

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-29 Granskad: 2019-12-02 Bordlagd: 2019-12-03 Hänvisad: 2019-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)