med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Motion 2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C)

av Peter Helander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med att utveckla webbportalen Verksamt säkerställa nyttan för både företagare och deltagande myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att fler tjänster ansluter sig till programmet Serverat för att öka anslutningsgraden hos kommunerna och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att fler statliga myndigheter ska ges ett s.k. förenklingsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14) gjort ett antal iakttagelser och presenterar ett flertal rekommendationer i syfte att förbättra de statliga myndigheternas insatser för att underlätta för företagare att starta företag med hjälp av digitalisering.

Statliga myndigheters arbete för att underlätta för företagen genom digitala verktyg har pågått under en längre tid. Verksamt.se var starten för arbetet med att skapa en digital dörr in för företagen i deras kontakter med statliga myndigheter. Riksrevisionens rapport visar dock att det behövs åtgärder för att stärka digitaliseringsarbetet och statliga insatser för samverkan.

Centerpartiet instämmer i Riksrevisionens rekommendationer och anser att regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder i syfte att stärka digitaliseringsarbetet för mer myndighetssamverkan och ett förenklat företagande. Verksamt.se behöver förbättras kontinuerligt, och i detta arbetet behöver ansvariga myndigheter säkerställa nyttan för både företagare och deltagande myndigheter.

Riksrevisionen konstaterar att myndigheternas handläggningsprocesser för att registrera nya företag inte fullt ut är ändamålsenligt digitaliserade. Därutöver konstateras att den digitala samverkan inte är fullt ut ändamålsenlig, något som har medfört en bristande effektivitet i genomförandet. För främjad digitalisering på området är det viktigt att fler kommuner engagerar sig även om dagens låga anslutningsgrad till Serverat till dels beror på kommunspecifika förutsättningar. En översyn av utformningen av Serverat kan vara befogad.

Utgångspunkten i arbetet med att få fler att vilja, kunna och våga starta företag är att så långt det är möjligt förenkla för berörda. Mot denna bakgrund är det rimligt att överväga om fler myndigheter ska ges ett s.k. förenklingsuppdrag.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Per Schöldberg (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-29 Granskad: 2019-12-02 Bordlagd: 2019-12-03 Hänvisad: 2019-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)