med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Motion 2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att fler tjänster ansluter sig till programmet Serverat för att öka anslutningsgraden hos kommunerna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge fler statliga myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för att underlätta för nyföretagande genom digitalisering. Det är viktigt ur ett näringspolitiskt perspektiv att det är enkelt att starta företag, och förenkling genom digitalisering är ett prioriterat område. I processen för att starta företag behöver företagare ta kontakt med och lämna uppgifter till flera myndigheter på statlig nivå, och för vissa branscher även på regional och kommunal nivå, för att genomföra nödvändiga registreringar och erhålla tillstånd. Statliga myndigheter har sedan flera år tillbaka arbetat för att förenkla för företagare med hjälp av digitalisering.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att denna form av digitalisering som förutsätter samverkan har släpat efter i Sverige, att det krävs fortsatta åtgärder för att underlätta digital samverkan mellan myndigheterna samt att det har varit svårt att få till stånd en effektiv samverkan mellan myndigheter och kommuner.

Moderaterna delar uppmaningen från Riksrevisionen om att det måste bli lättare att starta företag och att samverkan mellan myndigheter därför måste förbättras.

Mot bakgrund av detta anser Moderaterna att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter i enlighet med vad Riksrevisionen föreslår.

Riksrevisionen konstaterar även att programmet Serverat, en insats för att minska och förenkla restaurangföretagares uppgiftslämnande, förenkla kontakterna med myndigheter samt även bidra till att kommunernas handläggning av ärenden blir effektivare, har en låg anslutningsgrad och att det är svårt att engagera fler kommuner för att ansluta sig.

För att öka anslutningsgraden anser därför Moderaterna att regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat och därmed ökar intresset.

Moderaterna anser även att regeringen bör överväga att ge fler myndigheter ett förenklingsuppdrag för att ytterligare underlätta för företagande. I dag har 19 centrala myndigheter (bl.a. Jordbruksverket, Bolagsverket och Tillväxtverket) ett sådant uppdrag som innebär att handläggningstiderna ska minska, kontakten mellan företagare och myndigheter förbättras samt samråd med företagare bli mer systematiskt.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-29 Granskad: 2019-12-02 Bordlagd: 2019-12-03 Hänvisad: 2019-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)