med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Motion 2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förenkla företagandet och öka den digitala samverkan mellan myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att fler tjänster ansluter sig till programmet Serverat för att öka anslutningsgraden hos kommunerna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge fler statliga myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har genomfört en granskning av statliga myndigheters insatser avseende digitalisering för att underlätta för att starta företag. Granskningen, som redovisas i rapporten Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process, har haft till syfte att undersöka insatsernas ändamålsenlighet.

Riksrevisionen har frågat sig om myndigheternas digitala tjänster bidrar till att göra det enklare att starta företag och om handläggningsprocesserna för registrering av nya företag samt myndigheternas digitala samverkan är ändamålsenliga. Tre initiativ – portalen verksamt.se, den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter samt programmet Serverat har särskilt studerats.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att flera åtgärder förvisso bidragit till att förenkla för företag, men att de digitala tjänsterna har ett antal brister. Det framgår att mer kan göras för att utveckla digital samverkan mellan myndigheter och att det har varit svårt att få till stånd en effektiv samverkan mellan myndigheter och kommuner. Riksrevisionen uppmanar regeringen att vidta ytterligare åtgärder när det kommer till exempelvis att underlätta digital myndighetssamverkan och rättsliga förutsättningar.

Kristdemokraternas generella ingång är att arbetet med att förenkla för företagen avseende administrativa och regelkopplade bördor bör prioriteras än högre än vad som sker i dag. Därför har vi lagt ett antal förslag kopplade härtill i vår kommittémotion för utgiftsområde 24 Näringsliv. Starka företag är grundläggande för vår ekonomi och välfärd, och därför måste hinder som håller företag tillbaka från att växa och anställa rivas.

Att tillvarata de digitala verktygen och de möjligheter som följer av dessa är naturligtvis en viktig del i förenklingsarbetet. Kristdemokraterna välkomnar därför den granskning som gjorts och de slutsatser som förs fram och anser att regeringen bör vidta fler åtgärder som förenklar och ökar den digitala samverkan, i enlighet med Riksrevi­sionens rekommendationer.

Avseende programmet Serverat, vars syfte är att förenkla för företag i restaurang- och besöksnäringen, uppmärksammar granskningen att få kommuner är med. Av regeringens skrivelse framgår förvisso att något fler kommuner tillkommit efter att granskningen gjordes och att antalet nu uppgår till 34 kommuner, men det får fortsatt ses som lågt i sammanhanget. För att öka intresset anser Kristdemokraterna att regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat.

I dag har 19 centrala myndigheter ett s.k. förenklingsuppdrag som innebär att kontakten med företagare ska förbättras, handläggningstider ska kortas och mer systematiska samråd med företagare ska genomföras. Regeringen bör överväga att ge fler myndigheter ett sådant förenklingsuppdrag.

Camilla Brodin (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Sofia Damm (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-29 Granskad: 2019-12-02 Bordlagd: 2019-12-03 Hänvisad: 2019-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)