med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

Motion 2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur Arbetsförmedlingen kan ta till vara handläggarnas erfarenheter för att skapa förutsättningar för effektivitet och likvärdighet i matchningsverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendation i rapporten Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskaps­bas och brister i styrningen (RiR 2019:18). Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns risk för bristande effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmed­lingens matchningsarbete. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning att Arbetsförmedlingens verksamhet med arbetsmarknadspolitiska bedömningar bör följas upp. Regeringen bedömer dock att det är nödvändigt att avvakta reformeringen av Arbetsförmedlingen innan formerna för en sådan uppföljning kan utformas närmare.

Vänsterpartiets ståndpunkt

Arbetsförmedlingen befinner sig i en djup kris. För det första pågår en kaotisk avveckling av myndighetens verksamhet som ett resultat av dels Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019, dels det faktum att regeringen och dess samarbets­partier har underlåtit att tillskjuta de medel som myndigheten behöver för att undvika uppsägningar och kontorsnedläggningar. Hittills har omkring 90 kontor lagts ned och tusentals anställda sagts upp. Många har dessutom slutat på eget bevåg eftersom de inte ser någon framtid på Arbetsförmedlingen på grund av det kaos som råder på myndig­heten. För det andra förbereds en omfattande privatisering av Arbetsförmedlingens kärnverksamhet – en ideologiskt driven reform utan förankring i forskning och be­prövad erfarenhet. Kostnaderna för detta kaos betalas av Arbetsförmedlingens personal, de arbetslösa och landets kommuner. Personalen går på knäna, de arbetslösa får inte längre det stöd och de insatser de behöver och åtta av tio kommuner räknar med högre kostnader till följd av den statliga myndighetens reträtt.

Vänsterpartiet är starkt kritiskt mot regeringens hantering av Arbetsförmedlingen. Vi har i flera sammanhang försökt förmå regeringen att dels skjuta till mer resurser för att förhindra uppsägningar och kontorsnedläggningar, dels stoppa den snabba och ogenom­tänkta privatisering av myndigheten som planeras. Vi kan konstatera att regeringen öppnat för vissa förändringar men att inriktningen ligger fast: Arbetsförmedlingen ska reformeras i enlighet med januariavtalet.

Av regeringens skrivelse 2019/20:46 framgår regeringens spårbundenhet med all önskvärd tydlighet. Regeringen instämmer visserligen i Riksrevisionens bedömning att det finns risk för bristande effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmedlingens match­ningsarbete. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning att Arbetsförmed­lingens verksamhet med arbetsmarknadspolitiska bedömningar bör följas upp. Regeringen bedömer dock att det är nödvändigt att avvakta reformeringen av Arbetsför­medlingen innan formerna för en sådan uppföljning av den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan utformas närmare. Givet att reformeringen genomförs som planerat kommer den att vara fullt genomförd i slutet av 2021. Regeringen ska således vänta i två år innan en eventuell uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet med arbets­marknadspolitiska bedömningar kan genomföras. Det är anmärkningsvärt.

En seriös behandling av Riksrevisionens rapport borde enligt Vänsterpartiet även ha kunnat föranleda kritik från regeringen mot vissa utgångspunkter i rapporten. Riksrevisionens starka fokus på enkel mätbarhet riskerar att undervärdera den mer svårdokumenterade erfarenhet och värdet av de kontaktnät som personalen utvecklar. Detta är ett mer generellt problem i offentlig förvaltning som regeringen borde visa större medvetenhet inför.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt än i dag. Vänsterpartiet anser att reformeringen ska ske gradvis och genomtänkt mot bakgrund av utredningar, forskning och den sakkunskap som finns hos fack och arbetsgivare. Den snabba och ogenomtänkta förändring av Arbetsförmed­lingen som regeringen nu genomför mot bakgrund av januariavtalet riskerar att rasera möjligheterna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Ett resultat av regeringens ansvarslösa hantering av Arbetsförmedlingen är det faktum att många kunniga handläggare på myndigheten har sagts upp eller slutat på eget bevåg. Det har gjort att viktig kunskap och erfarenhet har gått förlorad, vilket drabbar dels den kvarvarande personalen, dels de arbetslösa som är i behov av stöd och hjälp. För att undvika att ytterligare kunskap, kompetens och erfarenhet försvinner bör regeringen agera.

Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur Arbetsförmed­lingen kan ta till vara handläggarnas erfarenheter för att skapa förutsättningar för effektivitet och likvärdighet i matchningsverksamheten. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Ali Esbati (V)

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Tony Haddou (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-12-02 Granskad: 2019-12-09 Bordlagd: 2019-12-10 Hänvisad: 2019-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)