med anledning av skr. 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med kompletterande åtgärder för att komma till rätta med de ökande sjuktalen som framför allt drabbar kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärda den ojämställda sjukskrivning som gäller mellan kvinnor och män och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Riksrevisionens skrivelse om skillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor finns flera viktiga aspekter att uppmärksamma. Skillnaden har ökat sedan 1980-talet, och kvinnor har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Det är läkarna som har en nyckelroll i detta sammanhang då de bedömer arbetsförmågan. Riksrevisionen skriver att det kan finnas osakliga skillnader i läkarnas bedömningar. Om det finns en osak­lighet som inte är medveten, måste den synliggöras och åtgärdas.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i en studie från 2016 tittat på kvinnors och mäns sjukskrivningar. Den visar att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i ett första läkarintyg. Vidare konstaterar man att kvinnor bedöms ha sämre funktion än män och sjukskrivs oftare. Det ger belägg för Riksrevisionens rekommenda­tion om att skapa incitament för att motverka osakliga könsskillnader i sjukskrivningen.

Regeringen hävdar att de osäkerheter som finns i arbetsförmågebedömning motverkas bäst genom de åtgärder som regeringen nu föreslår, bl.a. det s.k. dialoguppdraget. Så enkelt löser man inte uppgiften. Här behövs precis som Riksrevisionen rekommenderar andra förslag på hur kvaliteten och enhetligheten i läkarintygen kan öka och hur läkarna ska förstärka kunskapen om patientens arbetssituation. ISF rekommenderade i den ovannämnda rapporten långsiktiga kompetenssatsningar i försäkringsmedicin. Därtill behövs kompletterande yrkes­kategorier, dvs. multimodala kompetenser inom paramedicinska yrkesutövare, som kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter m.fl. för att medverka till att varje person oavsett kön får den bästa bedömningen.

Tidiga åtgärder och snabb hjälp och stöd i förebyggande syfte där alla instanser medverkar är något som i studier har visat sig vara framgångsrikt i att minska sjuktalen generellt.

I vårt samhälle är jämställdheten mellan kvinnor och män oerhört viktig, och en förutsättning för den är att alla kan arbeta och ha en inkomst. Alla arbetsgivare, den sjukskrivne, samhället tjänar på att korta sjukskrivningstiden. Här är den första att bedöma sjukskrivning, läkaren, den som behöver alla resurser som finns. Då kan man inte som regeringen föreslår avstyrka Riksrevisionens rekommendationer och anse att skrivelsen är slutbehandlad.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-01-17 Granskad: 2020-01-20 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)