med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn med syfte att säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av slutsatserna i Riksrevisionens rapport Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26). Gällande medelsfördelning har inte tidigare äskanden från Konkurrensverket blivit tillgodosedda för exempelvis korruptionsbekämpning. Korruption är skadligt för både konkurrensen och konsumenter. I sitt budgetäskande till regeringen för 20202022 gjorde Konkurrensverket en analys om behovet av att utöka sitt arbete mot korruption. Myndigheten påpekade att de allt oftare misstänker korruption i samband med deras tillsynsverksamhet i alla typer av ärenden. Myndighetens äskande och motivering låg till grund för att Sverigedemokraterna i sitt budgetalternativ ökade anslaget till Kon­kurrensverket. Regeringen tilldelade inte Konkurrensverket de medel som verket önskade.

Riksrevisionen riktar i sin rapport sina iakttagelser och rekommendationer främst mot Konkurrensverket, vilket också regeringen noterar. Riksrevisionen framhåller även: ”Riksrevisionen bedömer vidare att det kan finnas skäl för Regeringskansliet att i sin kontakt med Konkurrensverket följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn.” Detta besvarar inte regeringen på ett tillfredsställande sätt. Därför behöver riksdagen uppdra åt regeringen


att på ett tydligare sätt följa upp och säkerställa att Konkurrensverkets utvärdering av sin tillsyn stärks och tydliggörs.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-24 Granskad: 2020-02-26 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)