med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C)

av Per Schöldberg m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stärka konkurrenstillsynen utifrån Riksrevisionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i sin rapport RiR 2019:26 granskat Konkurrensverkets tillsyns­verksamhet. Granskningen har analyserat Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsynsverksamhet, med fokus på prioriteringspolicy och tillsynsprocesser.

Riksrevisionen menar att det finns brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete, kopplade dels till prioriteringspolicyn, dels till Konkurrensverkets interna kontroll. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras och effektiviseras. Därför krävs en översyn av tillsynsprocesserna, inklusive tillämpningen av myndighetens prioriteringspolicy.

Riksrevisionen har tre övergripande rekommendationer till Konkurrensverket:

  • Förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet.
  • Formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet.
  • Utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens- respektive upphandlingstillsyn är ändamålsenlig, givet myndighetens uppdrag och tillförda resurser.

En fungerande konkurrenstillsyn är av mycket stor vikt för effektivitet i ekonomin och det berör både offentligägd och privat verksamhet. Brister i tillsyn och övervakning av marknaders funktionssätt leder till snedvridning av konkurrens och upphandling som i sin tur negativt påverkar både företag och offentlig upphandling. Därmed måste regeringen omsätta Riksrevisionens kritik och rekommendationer genom att i sin styr­ning av myndigheten säkerställa bättre konkurrens- och upphandlingstillsyn. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen. Vi ser att regeringen behöver göra mer på detta område.

Regeringen bör därför säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevi­sionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen.

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-24 Granskad: 2020-02-26 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)