med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i sin rapport RiR 2019:26 granskat Konkurrensverkets tillsyns­verksamhet. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsyns­verksamhet. I granskningen har Riksrevisionen fokuserat på Konkurrensverkets prioriteringspolicy och tillsynsprocesser.

Riksrevisionen menar att det finns brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete, kopplade dels till prioriteringspolicyn, dels till Konkurrensverkets interna kontroll. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras och effektiviseras. Därför krävs en översyn av tillsynsprocesserna, inklusive tillämpningen av myndighetens prioriteringspolicy.

Riksrevisionen har riktat ett antal rekommendationer till Konkurrensverket, som syftar till att förbättra myndighetens tillsynsprocesser. Regeringen konstaterar att rekommendationerna i första hand riktar sig till Konkurrensverket, men avser att följa myndighetens resultat och resursutnyttjande i samband med regeringens myndighets­styrning. Arbetet ska även följas upp genom den årliga myndighetsdialogen.

Regeringen måste ta Riksrevisionens kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksam­het stort allvar. En otillräcklig tillsyn riskerar att hindra en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur riskerar att skada förutsätt­ningarna för svenskt näringsliv. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen.

I skrivelsen ger regeringen inte uttryck för någon vilja att systematiskt följa upp och utvärdera Riksrevisionens rekommendationer till Konkurrensverket. Regeringen bör därför säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommen­dationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen. En första återrapportering bör ske inom innevarande år.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-24 Granskad: 2020-02-26 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)