med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Konkurrensverket i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner när det gäller Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn och redovisat resultaten i granskningsrapporten Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26). I regeringens skrivelse 2019/20:76 redogör regeringen för sin syn på granskningen.

Konkurrensverkets tillsyn är av stor betydelse både för privata och offentliga aktörers verksamhet. Det är således väsentligt att arbetet präglas av effektivitet. De revisionsfrågor Riksrevisionen undersöker är dels om Konkurrensverkets prioriterings­policy bidrar till en effektiv tillsyn, dels om Konkurrensverkets interna kontroll ger förutsättningar för en effektiv tillsyn. Myndighetens tillsynsprocesser har granskats i sin helhet, såväl avseende konkurrenstillsyn som upphandlingstillsyn, och dokumentation från ett urval av utredningar har undersökts.

Riksrevisionen har identifierat flera brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete kopplat både till prioriteringspolicyn och den interna kontrollen.

År 2018 fick Konkurrensverket in 544 klagomål, tips och förfrågningar från allmänheten till konkurrenstillsynen och till upphandlingstillsynen inkom 509 ärenden. Konkurrensverket har att på bästa sätt prioritera mellan ärenden och av det skälet finns en prioriteringspolicy som ska utgöra ett stöd.

Granskningen bedömer emellertid att prioriteringspolicyns bidrag till effektiv tillsyn inte kan verifieras, vilket beskrivs som problematiskt då ärenden ska prioriteras enhetligt. Bland annat anses tillämpningen av policyn vid dokumentation vara inkonsekvent och vid avstämningar kring utredningar, inte minst inom konkurrens­tillsynen, förekommer policyn nästan aldrig. Vidare slås fast att policyn inte innehåller alla faktorer som är relevanta för Konkurrensverket.

Förutom prioriteringar av och inom ärenden behöver Konkurrensverket prioritera mellan konkurrenstillsyn och upphandlingstillsyn. Fördelningen av resurser häremellan måste konstateras som ojämn. Någon förklaring till varför fördelningen ser ut som den gör har granskningen inte erhållit.

Granskningen pekar också på brister i hur den interna kontrollen av tillsynsarbetet organiseras och genomförs. Bristerna rör såväl styrning och kontroll av det löpande arbetet som hur tillsynsorganisationen utformas. Förutsättningarna för prioriterings­beslut, och därmed effektivitet i tillsynsarbetet, försämras som en följd härav.

Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att Konkurrensverkets resurs­utnyttjande kan bli bättre. Med anledning av iakttagelserna lämnar Riksrevisionen en rad rekommendationer till Konkurrensverket. Riksrevisionen rekommenderar Konkurrensverket att förbättra den interna kontrollen, formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet och utvärdera nuvarande resursfördelning, och ger kopplat härtill exempel på vad detta bör innefatta.

Regeringen hänvisar i sin skrivelse till den årliga myndighetsdialogen och att man där avser att följa upp hur granskningens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av Konkurrensverket. Givet bristernas omfattning bedömer vi regeringens svar om åtgärder som otillräckligt. Kristdemokraterna föreslår att regeringen uppdrar åt Konkurrensverket att ta fram åtgärdsplaner avseende Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Camilla Brodin (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-24 Granskad: 2020-02-26 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)