med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Konkurrensverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan när det gäller Riksrevisionens rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten RiR 2019:26 granskat Konkurrensverkets tillsyns­verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsynsverksamhet med särskilt fokus på Konkurrensverkets prioriteringspolicy och tillsynsprocesser.

Riksrevisionen för i sin rapport fram att det finns brister i tillsynsarbetet när det gäller såväl prioriteringspolicyn som den interna kontrollen. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras och effektiviseras och att det därför krävs en översyn av tillsynsprocesserna och tillämpningen av myndighetens prioriteringspolicy.

Riksrevisionen har riktat flera rekommendationer till Konkurrensverket som syftar till att förbättra myndighetens tillsynsprocesser. Regeringen konstaterar att rekommen­dationerna i första hand riktar sig till Konkurrensverket, men avser att följa myndig­hetens resultat och resursutnyttjande i samband med regeringens myndighetsstyrning och den årliga myndighetsdialogen.

Regeringen bör ta Riksrevisionens kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksamhet stort allvar. Vi menar att en otillräcklig tillsyn riskerar att hindra en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur riskerar att skada förutsätt­ningarna för svenskt näringsliv. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen.

Av skrivelsen framgår att regeringen inte avser att systematiskt följa upp och utvärdera Riksrevisionens rekommendationer till Konkurrensverket. Regeringen bör därför få i uppdrag att säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevi­sionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen.

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-24 Granskad: 2020-02-26 Bordlagd: 2020-03-03 Hänvisad: 2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)