med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019

Motion 2019/20:3539 av Magnus Ek m.fl. (C)

av Magnus Ek m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad rapportering kring Arktiska rådet och Barentsrådet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för ökat nordiskt samarbete vad gäller krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatförändringarna och det säkerhetspolitiska läget ger vid handen att regeringen regelbundet bör informera riksdagen om utvecklingen i det arktiska området, såväl som om verksamheten i Arktiska rådet och Barentsrådet. Detta har återkommande påpekats av utrikesutskottet. Det är därför glädjande att regeringen nu har hörsammat detta och på ett mer utförligt sätt än tidigare har behandlat dessa frågor i sin skrivelse om det nordiska samarbetet. Detta är något som bör fortsätta och utvecklas. Centerpartiet förordar därför att en rapportering om dessa frågor också sker genom en särskild skrivelse med fokus på det arktiska samarbetet.

Utifrån regeringens rapportering av Arktissamarbetet i skrivelsen om Nordiska rådets verksamhet är det tydligt att det finns stora behov av att utveckla samarbetet, med tydligt fokus på resultat. Effekterna av klimatförändringarna i Arktis är tydliga, på både människor och djur. Mer behöver göras för att skydda de känsliga områdena kring Arktis. Här krävs ett ökat samarbete och ansvarstagande från de berörda länderna. Centerpartiet vill exempelvis att marina reservat ska etableras för att skydda området från exploatering genom olje-, gas- och mineralutvinning samt havsfiske och för att skydda invånarna, och Centerpartiet vill att regeringen ska driva det.

De nordliga områdena är inte bara viktiga ur ett klimat- och miljöperspektiv, utan de får också allt större betydelse i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Ryssland påverkar också vårt nordliga närområde då de rustar militärt i Arktis- och Barentsområdena. Det är en utmaning för oss och våra nordiska grannländer. Det är viktigt att försöka bibehålla Arktis som ett lågspänningsområde.

Just nu plågas också världen av en pandemi som påverkar alla delar av samhället. Trots att mått och steg har tagits för att stärka den nordiska krisberedskapen är det tydligt att fler insatser behövs. Det är därför Centerpartiets uppfattning att regeringen måste dra lärdom av erfarenheterna av det nya coronavirusets härjningar i syfte att Norden kan stå starkare inför framtida kriser. Att gränser mellan de nordiska länderna nu har stängts är inte ett tecken på tillräcklig beredskap, tvärtom. Det är av största vikt att regeringen tillsammans med regeringarna i de övriga nordiska länderna och självstyrelseområdena agerar utifrån den strategi för samfundssäkerhet som antogs av Nordiska rådets session i oktober 2019.

 

 

Magnus Ek (C)

 

Linda Modig (C)

Kerstin Lundgren (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-03-31 Granskad: 2020-04-06 Bordlagd: 2020-04-07 Hänvisad: 2020-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)