med anledning av skr. 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020

Motion 2020/21:3998 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redogöra för hur en återgång till överskott ska ske och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och resten av världen har under ett drygt år befunnit sig i en djup kris till följd av coronapandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. Pandemin har krävt extraordinära beslut och åtaganden för att rädda jobb och företag. Regeringen bedriver en tydligt expansiv finanspolitik.

Överskottsmålet har tjänat Sverige väl som en hörnsten i det viktiga finanspolitiska ramverket. Det ger finanspolitiken förutsättningar att dämpa effekten av kriser på tillväxt och sysselsättning. Överskottsmålet bidrar också till den trovärdighet som behövs för att finans- och penningpolitiken ska kunna verka tillsammans, liksom för stabilitet och motståndskraft i svensk ekonomi.

Riksrevisionen konstaterar i sin granskningsrapport om tillämpningen av det finans­politiska ramverket 2020 att finanspolitiken i huvudsak har utformats och redovisats i enlighet med det finanspolitiska ramverket. Samtidigt konstaterar Riksrevisionen att det finns brister och lämnar därmed rekommendationer på åtgärder till regeringen. Riks­revisionen påpekar i rapporten att vid en bedömd avvikelse från överskottsmålet är regeringen enligt lagen skyldig att redogöra för hur en återgång till målet ska ske och rekommenderar regeringen att senast i 2021 års ekonomiska vårproposition redogöra för hur en återgång till överskottsmålet ska ske. Regeringen anger i skrivelsen att det inte är ”lämpligt att i det uppkomna läget ange en plan för en återgång till överskottsmålet annat än på en övergripande nivå”.

Moderaterna delar regeringens uppfattning om att det är svårt att göra prognoser i det nuvarande osäkra läget, men delar också Riksrevisionens slutsats att det osäkra läget inte utgör skäl att avstå från att presentera en plan för hur en återgång till överskott kan ske.

Regeringens planering och beredskap har brustit på flera punkter under corona­krisen, både vad avser effektfulla och välavvägda åtgärder för att minska smitt­spridningen och kring den ekonomiska politiken och adekvata krisåtgärder.

Moderaterna är införstådda med att en generell osäkerhet har präglat bedömningar som man har tvingats göra under pandemin vad avser smittspridning, krisstödens effekt liksom om ekonomins utveckling. Osäkerheten är stor eftersom ingen kan veta hur pandemin, med ett sedan tidigare i princip okänt virus, kommer att utvecklas. Vad som dock är centralt är att försöka att i så stor utsträckning som möjligt planera efter olika tänkbara scenarier och förbereda olika alternativa åtgärder efter hur samhällsproblemen utvecklas. Utifrån olika scenarier bör regeringen tydliggöra finanspolitikens inriktning och åtgärder för att möjliggöra en återgång till överskott.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Granskad: 2021-04-26 Bordlagd: 2021-04-27 Hänvisad: 2021-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)