med anledning av skr. 2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

Motion 2021/22:924 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målsättningarna när det gäller gott djurskydd, god djurhälsa och gott smittskydd ska uppnås och kännetecknas av höga ambitioner, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom myndighetsdialog ska tydliggöra och konkretisera vikten av att Jordbruksverket skyndsamt vidtar åtgärder för att säkerställa veterinär service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket ska få i uppdrag att skyndsamt förändra redovisningen så att det går att säkerställa att det statliga anslaget inte används för att finansiera den del av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens skrivelse 2020/21:233 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service redogör regeringen för sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskning av statens ansvar för veterinär service (RiR 2021:4). Riksrevisionen redogör i sin granskningsrapport för flera brister i regeringens och Jordbruksverkets arbete för att upprätthålla en god veterinär service i hela Sverige. Kritiken består främst i avsaknad av tillräcklig uppföljning och styrning, detta med anledning av bristande myndighetsstyrning och därtill att regeringen inte följt upp riksdagens beslut från 2009 om statens åtagande om säkerställandet av veterinär service.

I sitt svar skriver regeringen att den håller med Riksrevisionen i deras kritik och som svar på denna har de tillsatt en utredning som kommer att redovisas i oktober 2022.

Beklämmande nog framkommer inga ytterligare åtgärder för att bukt med den mest akuta problematiken.

Uppnående av målsättningar och vikten av hög ambitionsnivå

Svensk djurskötsel ska kännetecknas av ett gott djurskydd, god djurhälsa och ett bra smittskydd. Detta måste avspeglas i både krav på höga ambitioner och uppnåendet av uppställda målsättningar.

Den i rapporten beskrivna passiva hållningen av Jordbruksverket i fråga om veterinär service är inte acceptabel. Ansvaret för detta faller på regeringen. Det krävs därför ett omtag av regeringen i myndighetsstyrningen av Jordbruksverket i frågan.

Sverige är och ska fortsatt vara ett av världens bästa länder vad gäller djurhållning, med gott djurskydd, god djurhälsa och gott smittskydd. En förutsättning för detta är en välfungerande veterinär service. Servicen ska därtill vara lika god oavsett var den finns i landet. Det bristande ansvarstagandet från regeringens sida har med stor sannolikhet hämmat möjligheterna att uppnå detta. Detta anser vi vara problematiskt och något som måste åtgärdas.

Åtgärder krävs för en god veterinär service i hela landet

För att åtgärda detta krävs ett omtag från regeringen gentemot Jordbruksverket. Vi betvivlar inte regeringens goda uppsåt i denna fråga, vilket bl.a. framgår av beslutet att tillsätta en utredning med uppdrag att se över säkerställandet av det statliga uppdraget om veterinär service.

Moderaterna ser dock inte detta som tillräckligt då vi uppfattar att problemen är av en sådan art att det inte kan dröja till efter 2022 innan regeringen kommer med förslag på hur dessa ska avhjälpas. Moderaterna har påtalat allvaret i situationen för regeringen flera gånger under de senaste åren. Sedan riksmötet 2019/20 har vi också avsatt medel för att Lantbruksuniversitetet skulle kunna inrätta fler utbildningsplatser för både veteri­närer och djursjukskötare. Regeringen har dock avfärdat frågan och i stället förhållit sig passiv. Vi anser nu att regeringen skyndsamt bör inleda myndighetsdialog för att ut­arbeta åtgärder som snabbt kan konkretiseras och vidtas för att stärka den veterinära servicen i hela landet.

Uppdrag måste ges till Jordbruksverket om en förändrad redovisning

Ytterligare något som framkommer i Riksrevisionens rapport är problemen med finan­siering av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens. Riksrevisionen menar att denna finansiering har påverkat konkurrensen bland marknadens aktörer.

Jordbruksverket skulle i sitt förändrade uppdrag från 2009 säkerställa en konkurrens på likartade villkor, detta genom att Distriktsveterinärerna skulle ha flera begränsningar i sitt uppdrag, exempelvis vilken typ av hälso- och sjukvård för djur de får bedriva och därtill var de får vara etablerade.

Genom att den statliga ersättningen till Distriktsveterinärerna tilldelas utan uppgifter om Distriktsveterinärernas faktiska kostnader snedvrids marknadsförutsättningarna för privata aktörer. Detta visar prov främst en dålig hushållning med statens medel, men också en oförståelse för hur marknaden fungerar. Att en myndighet inte följer de krav som ställs på hur den statliga ersättningen från ett anslag ska beräknas och redovisas är mycket allvarligt och något som måste åtgärdas snarast.

Jordbruksverket bör därför få i uppdrag att skyndsamt förändra sin redovisning så att det går att säkerställa att det statliga anslaget inte används för att finansiera den del av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens. Det är en förutsättning för en sund konkurrens och för en bättre veterinär service.

Jessica Rosencrantz (M)

John Widegren (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-10-01 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)