med anledning av skr. 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

Motion 2020/21:3737 av Per Schöldberg m.fl. (C)

av Per Schöldberg m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en bredare översyn av de regionala strukturfondspartnerskapen inför programperioden som inleds efter 2027, med en samlad statlig förvaltning av socialfonden och regionalfonden, tydlig koppling till regionerna och en förnyad roll för de regionala strukturfonds­partnerskapen, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att till den förestående programperioden (2021–2027) se över och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de förvaltande myndigheterna, regionerna och strukturfondspartnerskapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat om systemet med de regionala strukturfondspartnerskapen ger förutsättningar för ett effektivt genomförande av strukturfondsprogram i Sverige. Totalt handlar det om fördelning av EU-medel på mer än 12 miljarder kronor under perioden 2014–2020. Systemet med partnerskapen är komplext och involverar många aktörer. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda alternativ till systemet med regionala strukturfondspartnerskap och förtydliga vilket ansvar strukturfonds-partnerskapen ska ha i förhållande till regionerna. Centerpartiet ser behovet av en översyn och utredning av ett framtida strukturfondspartnerskap.

Systemet med strukturfondspartnerskap infördes inför programperioden 2007–2013. Sedan dess har förutsättningarna förändrats på flera punkter. För det första har ansvars­fördelningen mellan nationell och regional nivå gällande regional utveckling ändrats där regionernas roll och mandat tydliggjorts. För det andra så sker nu ett arbete med att reformera den nationella arbetsmarknadspolitiken i grunden. Det sistnämnda får konsekvenser för genomförandet av socialfonden. Det finns säkert fler, men detta är skäl till att se över organisationen för genomförandet av strukturfonderna i Sverige.

Även om formerna kan diskuteras, så vill Centerpartiet värna den styrka som ligger i dagens strukturfondspartnerskap att olika aktörer med olika perspektiv, erfarenheter och kunskap samlas. Strukturfondspartnerskapen ska ta till vara olika intressenters

perspektiv och medverka till att insatser är väl förankrade lokalt och regionalt.

Utgångspunkten för en bredare översyn bör därför vara hur förslag på nya system kan ta till vara denna princip om samverkan och partnerskap. En mer omfattande översyn bör ta sikte på den programperiod som inleds efter 2027. Regionernas roll måste vägas in i detta, då de har det regionala utvecklingsansvaret. Att involvera tematiska experter i olika beredningsprocesser är ett sätt att kvalitetssäkra beslut och projekt. Riksrevisionen har synpunkter på jävsfrågor i partnerskapen. Centerpartiet ställer sig bakom att detta bör ses över.

Centerpartiet menar att regeringen bör utreda en samlad förvaltning av struktur­fonderna på en myndighet. Det leder till resursbesparing av nationell administration av fonderna och torde ge en förenkling för de aktörer som ska ansöka om finansiering. En enhetlighet i programstrukturen hos socialfonden och regionalfonden är att föredra. Vidare bör det vara en målbild i en översyn att statens förvaltning av strukturfonderna synkroniseras med de regionala utvecklingsstrategierna (RUS).

Vid sidan av en översyn av genomförandet av strukturfonderna i Sverige, finns det anledning att till den förestående programperioden (2021–2027) se över och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förvaltande myndigheter, regionerna och strukturfonds­partnerskapen.

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-27 Granskad: 2020-10-29 Bordlagd: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)