med anledning av skr. 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder

Motion 2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C)

av Per Schöldberg m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport i syfte att utveckla svensk handelspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige som handelsnation med stort exportberoende är beroende av effektiva myndigheter och högkvalitativ information för att kunna stärka företagens konkurrens­kraft. Information med hög kvalitet och precision är tillgångar som kan omsättas till konkurrenskraft för landets företag. Det omvända gäller också: att brister och låg kvalitet i fråga om information kan leda till sämre beslut och därmed försämrad konkurrenskraft.

Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete med att inhämta information om handelshinder och företags erfarenheter och om denna information omsätts till att effektivt stödja företag. Vidare har Riksrevisionen granskat om riksdagen får efterfrågad information. Riksrevisionen bedömer att urvalet av företag som informationen inhämtas från är litet i antal och att en bedömning av representativiteten i urvalet inte görs. Riksrevisionen uttrycker också att varken regeringen eller Kommers­kollegium verkar sträva efter högre effektivitet i informationsinhämtningen och att information därmed kan bli ofullständig eller missvisande. Den slutsatsen som dras är att de resurser som läggs ned kan göra större nytta. Kännedomen om Kommers­kollegiums viktiga uppgifter bedöms som mycket låg bland små och medelstora företag. Regeringens resultatredovisning bedöms som allmänt hållen. Det saknas information om Solvitcentrumets resultat, vars verksamhet bl.a. ska hantera handelshinder på EU:s inre marknad.

Av skrivelsen framgår att regeringen i allt väsentligt delar Riksrevisionens beskrivning. Därför är slutsatsen av Riksrevisionens rapport att regeringen måste säkerställa att Kommerskollegium

      utvecklar metoderna för informationsinhämtning från företag

      ökar företagens kännedom om Kommerskollegium

      åstadkommer bättre resultatredovisning, bl.a. vad gäller Solvitcentrumet.

Vi ser att regeringen behöver göra mer på detta område och återkomma till riksdagen med slutsatser och vidtagna åtgärder.

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-07 Granskad: 2020-10-09 Bordlagd: 2020-10-13 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)