med anledning av skr. 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder

Motion 2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en åtgärdsplan med anledning av Riksrevisionens rapport om Kommerskollegium och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet mot protektionism och handelshinder är centralt för svenska företags möjligheter att växa. Att åstadkomma mesta möjliga frihandel är ett svensk handels­politiskt mål sedan 2008.

Kommerskollegium har rollen som expertmyndighet och ger stöd åt regeringen i frågor som rör handel. Kommerskollegium ska verka för frihandel och en välfungerande inre europeisk marknad. Det är ett uppdrag som kopplar an till mål om tillväxt och sysselsättning, där svenska ekonomiska intressen är en utgångspunkt och näringslivets intressen ska beaktas.

I mars i år överlämnade Riksrevisionen en granskning av Kommerskollegium till regeringen. I rapporten (RIR 2020:8) beskriver Riksrevisionen sina slutsatser och rekommendationer efter att ha närmare studerat Kommerskollegiums arbete med handelshinder. Riksrevisionen belyser om Kommerskollegium i detta arbete bedriver effektiv informationsinhämtning om handelshinder utifrån företags erfarenheter och om informationen sedan används på ett effektivt sätt för att ge stöd åt företag. Riks­revisionen har också granskat regeringens och myndighetens återrapportering till riksdagen.

Riksrevisionen menar att hushållningen med statliga medel brister i effektivitet. Informationsinhämtningen sker från en begränsad andel företag utan bedömning av deras representativitet. Riksrevisionen gör bedömningen att varken regeringen eller Kommerskollegium tycks sträva efter att öka effektiviteten i informationsinhämtningen som därmed kan bli missvisande.

Uppföljningen av informationen saknar systematik och även om de företag som har kontakt med Kommerskollegium är nöjda, slår Riksrevisionen fast att få företag känner till myndigheten.

Vidare bedömer Riksrevisionen att regeringens resultatredovisning avseende Kommerskollegium är allmänt hållen och inte ger någon bild av det svenska Solvit­centrumets kvalitet. Riksrevisionen jämför regeringens och Kommerskollegiums redovisning med den som kommissionen ger till Europaparlamentet och menar att den sistnämnda är mer relevant.

Med anledning av iakttagelserna riktar Riksrevisionen rekommendationer till regeringen. Regeringen bör säkerställa att myndigheten arbetar för en representativ informationsinhämtning och ökad kännedom bland företag. Regeringen bör tydliggöra återrapporteringskraven och förbättra resultatredovisningen till riksdagen. Riks­revisionen rekommenderar Kommerskollegium att bl.a. utveckla informations­inhämtningen om företags erfarenheter genom att följa upp olika metoder samt att tydligare inkludera uppföljning och utvärdering i myndighetens verksamhetsplanering.

Av skrivelsen från regeringen framgår att man instämmer helt eller delvis i flera bedömningar. Däremot presenterar regeringen inte i tillräcklig grad åtgärder med anledning av rekommendationerna. Med tanke på de brister som iakttas menar vi att rapporten måste följas upp på ett strukturerat sätt. Kristdemokraterna föreslår att regeringen tar fram en åtgärdsplan för hur man tänker tillvarata rekommendationerna och inom vilken tidsram det ska ske.

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-08 Granskad: 2020-10-09 Bordlagd: 2020-10-13 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)