med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Motion 2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur samordningen kan stärkas efter nekad sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla ska kunna känna sig trygga vid sjukdom, såväl långvarig som kortvarig. Det är därför avgörande att vi via sjukförsäkringssystemet ser till att alla människor har en försörjning ifall de till följd av sjukdom saknar arbetsförmåga. Sjukförsäkringen måste även vara aktiv och anpassad efter den sjukskrivne. Bara så kan fler komma tillbaka till arbetslivet så snart som möjligt.

Allt detta ställer stora krav på ansvariga politiker: Ett löpande reformarbete krävs för att socialförsäkringssystemet i varje tid ska kunna leverera trygghet och lyhördhet mot den enskilde, samtidigt som skattebetalarnas pengar används rättssäkert och effektivt i linje med den arbetslinje som har tjänat Sverige väl.

Mot bakgrund av detta arbetar vi i Liberalerna för att Försäkringskassans arbetssätt genomgår ett större reformarbete. Dagens försäkringskassa brottas återkommande med ett lågt förtroende från allmänheten. Detta är inte hållbart.

Därför har Liberalerna under hösten lagt två motioner där nya tag efterfrågas: motion 2020/21:3269 Ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan samt motion 2020/21:3229 Sjukvården framåt. På riksdagens bord ligger nu därför flera viktiga steg mot ett bättre fungerande sjukförsäkringssystem. Hit hör förslaget att utreda ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan genom utökat samarbete mellan sjukvården och Försäkringskassan (Finsam).

Det är också med detta för ögonen som vi tar del av regeringens skrivelse angående Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning. En del i Riksrevi­sionens granskning har gällt Försäkringskassans information till sjukskrivna i samband med avslagsbeslut och övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen vid omställning. Särskilt relevant är även Försäkringskassans arbete med försäkrade som går in i s.k. omställning.

Granskningen visar bl.a. att det finns brister i erbjudande om omställningsmöte. Enligt Riksrevisionens granskning brister även informationen från myndigheten på så sätt att försäkrade inte alltid får del av viktiga fakta, samt att kommunikationen med inskrivna med funktionsnedsättningskod brister.

På detta svarar regeringen i generella ordalag att granskningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Mer konkreta besked behövs dock mot bakgrund av de brister som uppdagats kombinerat med Försäkringskassans låga förtroende redan i utgångsläget. Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen att en utredning bör till­sättas om hur samordningen efter nekad sjukskrivning kan stärkas. En sådan utredning bör i första hand överväga förbättrade arbetssätt i kontakten mellan Försäkringskassan, sjukvården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska vara en partner för de sjuka i arbetet för att komma tillbaka. Så är inte fallet i dag, vilket bl.a. under­stryks av Riksrevisionens granskning.

Bengt Eliasson (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-11-09 Bordlagd: 2020-11-11 Granskad: 2020-11-11 Hänvisad: 2020-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)