med anledning av skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD)

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att arbetssökande ges tillgång till leverantörer av god kvalitet oavsett leveransområde och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att avtal med leverantörer som brister i kvalitet sägs upp oavsett antalet leverantörer inom leveransområdet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att kontroll och uppföljning av leverantörerna sker på ett likvärdigt sätt oavsett leverantörens storlek och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (Stom) ger deltagarna förutsättningar att så snabbt som möjligt komma i arbete eller påbörja studier. Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat ett system som ger deltagarna goda förutsättningar. Arbetsförmedlingen bör dock under­lätta för deltagarna att göra välinformerade val, utveckla ratingssystemet och leveran­törsuppföljningen samt säkerställa att det finns förutsättningar för att systematiskt följa upp och utveckla tjänsten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över Arbets­förmedlingens möjlighet att använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå vid beräkningen av ratingen och vid utbetalning av resultatersättning till leverantörerna. Regeringen avser att se över Arbetsförmedlingens möjlighet att använda Skatteverkets uppgifter i enlighet med Riksrevisionens rekommendation inom ramen för reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Riksrevisionen har gjort ett flertal iakttagelser. Att utöka samarbetet med Skatte­verket för att stärka ratingens tillförlitlighet är enbart en del. Följande delar kräver också hantering för att nå målet med det nya systemet.

Geografisk närhet

Riksrevisionens granskning tyder på att det inte enbart är ratingen som påverkar del­tagarnas val av leverantör. Deltagarna väger också in den geografiska närheten i sitt val. För att systemet ska få avsedd effekt krävs dock att deltagarna utgår ifrån ratingen, vilket ökar förutsättningen för en kvalitetsdrivande konkurrens mellan leverantörerna. Om en deltagare väljer leverantör baserat på kriterier som inte avspeglar kvaliteten i tjänsten riskerar deltagaren att få en tjänst av sämre kvalitet. Då ökar även risken att leverantörer med bristande resultat kvarstår i systemet.

Incitament att bedriva kvalitativ verksamhet

Arbetsförmedlingen genomför återkommande översyner där avtal sägs upp om en leverantör visar bristande resultat. Arbetsförmedlingen säger dock inte upp avtal i leveransområden med få leverantörer även om dessa uppvisar dåliga resultat eller har för få deltagare. Detta innebär i förlängningen att arbetssökande i vissa områden inte har samma möjlighet att delta i Stom eller få en likvärdig tjänst. Det skapar inte heller incitament för leverantörerna att bedriva kvalitativ verksamhet.

Arbetsförmedlingen säkerställer inte en tjänst av hög kvalitet

Riksrevisionen bedömer att Arbetsförmedlingens kontroll och uppföljning av leveran­törerna inte genomförs på ett sätt som säkerställer en tjänst av hög kvalitet. Det finns brister i hur man förebygger och följer upp brister hos mindre leverantörer. Myndig­heten har färre kontakter med de mindre leverantörerna samtidigt som granskningen visar att det förekommer relativt sett fler klagomål på tjänsten hos de mindre leveran­törerna. Dessutom framgår det att klagomålen utreds i varierande grad. Sammantaget innebär detta att leverantörer med brister i verksamheten kan fortsätta verka inom Stom.

Dessa iakttagelser måste åtgärdas för att Stom ska kunna bli tillförlitligt och använd­bart över hela landet.

Magnus Persson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-18 Bordlagd: 2020-11-24 Granskad: 2020-11-24 Hänvisad: 2020-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)