med anledning av skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

Motion 2020/21:3791 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast 2021 bör påbörja ett arbete för att genomföra Riksrevisionens samlade rekommendationer för statsbidragen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionens granskning omfattar regeringens arbete med 30 riktade statsbidrag som syftar till att på olika sätt stödja socioekonomiskt utsatta områden. Riksrevisionen kon­staterar att statens principiella utgångspunkt för bidragsgivning är att statsbidrag ska ges som generella bidrag och att riktade statsbidrag i regel inte är avsedda att lösa de under­liggande problemen med segregation och ojämlikhet. Riksrevisionen menar att möjliga lösningar istället finns i t.ex. hur kommunalekonomiska utjämningsbidrag utformas, hur arbetsmarknads- och utbildningspolitik bedrivs eller hur bostadsbyggandet regleras.

Riksrevisionen påpekar att många av de problem som funnits länge med de riktade statsbidragen kvarstår, exempelvis att statsbidrag resulterar i att verksamhet planeras under tidsnöd och genomförs för att senare avvecklas och ersättas med verksamhet finansierad med nya statsbidrag.

Riksrevisionen konstaterar också att det behövs ett större intresse för och kunskap om lokala behov och förutsättningar för att statsbidragen ska kunna uppnå sina respek­tive syften om minskad segregation, ökad likvärdighet och ökad jämlikhet.

Riksrevisionen konstaterar vidare att Regeringskansliet inte har riktlinjer eller väg­ledningar för hur riktade statsbidrag bör utformas och likaså saknas systematisk upp­följning och analys.

Riksrevisionen föreslår att man bör

  • öka andelen fleråriga statsbidrag i syfte att förbättra kommunernas möjligheter att planera och verkställa nya satsningar
  • göra analyser inför införandet av nya statsbidrag för att veta hur de kan tänkas påverka det lokala arbetet i socioekonomiskt utsatta områden
  • förbättra uppföljningarna av statsbidrag bl.a. genom att följa upp hur de tas emot i de utsatta områdena. En sådan analys är nödvändig.

Moderaterna instämmer i Riksrevisionens kritik, och har bl.a. i den egna budgetmotion­en (mot. 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson) påbörjat ett arbete med att minska andelen riktade statsbidrag till förmån för generella bidrag till kommu­nerna. Med anledning av skrivelsen vill Moderaterna uppmana regeringen att påbörja ett arbete i enlighet med Riksrevisionens sammanfattande rekommendation.

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-12-10 Bordlagd: 2020-12-11 Granskad: 2020-12-11 Hänvisad: 2020-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)