med anledning av skr. 2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

Motion 2021/22:4227 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska motverka all form av åldersdiskriminering i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att diskrimineringsgrunderna hanteras likvärdigt i Arbetsförmedlingens uppdrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att prioritera insatserna så att alla arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden omfattas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att arbetssökande över 55 år får det stöd för att komma i arbete de har rätt till, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att gruppen arbetssökande över 55 år omfattas av Arbetsförmedlingens mål och uppföljning av verksamheten och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verksamheten bör utgå från arbetssökandes behov i stället för att inrikta sig på specifika målgrupper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har mottagit regeringens skrivelse och tagit del av ”Riksrevi­sionens rapport om arbetssökande över 55 år”. Rapporten visar på brister som vi som parti befarat och belyst i olika sammanhang: Arbetssökande över 55 år får inte det stöd att komma i arbete som de har rätt till, andra grupper prioriteras genom regeringens styrning av myndigheten. Denna grupp har varken varit föremål för särskilda mål eller omfattats av Arbetsförmedlingens uppföljning av verksamheten, vilket givetvis måste ske. I regleringsbrevet för 2020/21 har regeringen gett Arbetsförmedlingen ett uppdrag om ett statistiskt bedömningsstöd. Detta är bra men en inte på något sätt tillräckligt. Insatser för att denna grupp ska komma i arbete och inte fastna i långtidsarbetslöshet måste snarast presenteras och införas. Att gruppens svårigheter att komma i arbete ökar rimmar väldigt illa med kraven på att vi som befolkning ska arbeta längre för att bidra till våra gemensamma skattemedel. För att ge det stöd samtliga arbetssökande har rätt till bör myndighetsinstruktionen ändras. Regeringen bör instruera myndigheten att utföra uppdraget i enlighet med en behovsstyrning,nuvarande styrning mot specifika målgrupper skapar problem med prioriteringar och skapar undanträngningseffekter.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Magnus Persson (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-06 Granskad: 2021-10-08 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)