med anledning av skr. 2021/22:205 Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten

Motion 2021/22:4660 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de åtgärder som Riksrevisionen föreslår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den organiserade brottsligheten hotar det demokratiska samhället. För att kriminella aktörer ska kunna använda sina brottsvinster, från exempelvis narkotikaförsäljning, krävs ofta avancerade former av ekonomisk brottslighet. 

I Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten konstaterar riksrevisionen att det finns flera omständigheter som gör att Ekobrottsmyndigheten inte fullt ut kan arbeta effektivt mot den organise­rade ekonomiska brottsligheten. Bland annat konstaterar Riksrevisionen att regeringen inte har gett Ekobrottsmyndigheten rätt förutsättningar för att myndigheten fullt ut ska kunna bedriva ett effektivt arbete.

I rapporten framkommer det svårigheter i samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket på grund av att den regionala indelningen skiljer sig mellan myndig­heterna. Vidare framkommer att det finns en otydlighet gällande ansvarsförhållandena mellan Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten när det gäller underrättelseverk­samheten. Underrättelseverksamheten saknar också vissa rättsliga förutsättningar. Det handlar dels om att inhämtningslagen inte är tillämplig för underrättelseverksamheten eftersom Ekobrottsmyndighetens brottskatalog inte omfattar brott med straffminimum om fängelse i två år, dels om att underrättelseverksamheten saknar direktåtkomst till penningtvättsregistret samt konto- och värdefackssystemet.

Riksrevisionen riktar ett antal rekommendationer till Ekobrottsmyndigheten och till regeringen. Till regeringen rekommenderar Riksrevisionen en förutsättningslös översyn av Ekobrottsmyndighetens uppdrag och konstruktion. Vidare rekommenderas reger­ingen säkerställa att Ekobrottsmyndigheten får förutsättningar att bedriva ett effektivt arbete mot den organiserade brottsligheten genom att

  • se till att underrättelseverksamheten har rättsliga förutsättningar för att upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet
  • klargöra ansvarsförhållandena mellan ekobrottsmyndigheten och polismyndigheten när det gäller underrättelseverksamheten.

För att Ekobrottsmyndigheten effektivt ska kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet är det nödvändigt att myndigheten ges rätt yttre förutsättningar av regeringen. Regeringen bör därför genomföra de åtgärder som Riksrevisionen föreslår i sin rapport.

 

 

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-20 Granskad: 2022-04-22 Bordlagd: 2022-04-26 Hänvisad: 2022-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)