med anledning av skr. 2021/22:241 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

Motion 2022/23:10 av Janine Alm Ericson (MP)

av Janine Alm Ericson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om produktivitetsavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att Sverige har effektiva och ändamålsenligt organiserade myndigheter är av stor betydelse för den offentliga maktens genomförande. Med detta syfte tillkom under 1990-talet det s.k. produktivitetsavdraget som årligen drar av en andel av anslaget till lönekostnader för statliga myndigheter.

Miljöpartiet ställer sig kritiskt till produktivitetsavdraget generellt eftersom mycket tyder på att det leder till försämrad arbetsmiljö och målkonflikter inom myndigheternas verksamhet. I synnerhet är vi kritiska till att avdraget tillämpas likadant på myndigheter med olika förutsättningar att effektivisera sin verksamhet i den takt som avdraget kräver. Miljöpartiet är kritiska till att universitet och högskolor omfattas av produktivitets­avdraget över huvud taget, då utbildning är svår att effektivisera utan att det får negativa konsekvenser för kvaliteten.

I Riksrevisionens rapport företräds universitetsväsendet av ett fåtal personer som intervjuas. Tidigare rapporter och debattinlägg från universitetsföreträdare och fackliga representanter för universitetsanställda har signalerat att produktivitetsavdraget urholkar kvaliteten på svensk universitetsutbildning, då verksamheten har begränsade möjlig­heter att effektiviseras. Vi anser därför att universitetsväsendet helt bör undantas från produktivitetsavdraget och att det ytterligare bör utredas vilka effekter produktivitets­avdraget har på myndigheternas verksamhet.

 

 

Janine Alm Ericson (MP)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-10-03 Granskad: 2022-10-10 Bordlagd: 2022-10-11 Hänvisad: 2022-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)