med anledning av skr. 2021/22:265 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige

Motion 2021/22:4777 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastighetsbildningens effektivitet och att lämpliga uppgifter som i dag utförs av det offentliga ska kunna utföras av andra aktörer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att större hänsyn bör tas till samhällsbyggnadsutvecklingen i en kommun när regeringen prövar tillståndet för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av avgiftssättningen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digitaliseringen av lantmäteriverksamheterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Precis som Riksrevisionen påpekar är kritiken mot långa handläggningstider inom lantmäteriverksamheten ingen ny företeelse. Och i stort delar Centerpartiet revisionens slutsatser. Som regeringen påpekar skiljer sig fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen i Sverige från nästan alla andra europeiska länder då det helt och hållet är ett offentligt åtagande. Detta konstaterande bör rimligen leda till eftertanke. Det innebär också konsekvenser för fastighetsbildningens effektivitet. Ett reformarbete behöver därför inledas som innebär att lämpliga uppgifter som i dag utförs av det offentliga kan utföras också av andra aktörer.

Riksrevisionen påpekar vidare behovet av att större hänsyn tas till samhällsbyggnadsutvecklingen i en kommun när regeringen prövar tillståndet för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet. I denna slutsats instämmer Centerpartiet helt och fullt. Bara det faktum att det offentliga prövar behovet av vad som i praktiken är att anse som en konkurrent kan ifrågasättas. Under alla omständigheter innebär processen kring ett sådant beslut att administration och byråkrati riskerar att hindra kommuner från att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Så länge gällande lagar följs rörande kvaliteten inom lantmäteriverksamheten bör kommunala initiativ i normalfallet bejakas.

Också när det gäller avgifterna ser Centerpartiet uppenbara skäl för regeringen att följa Riksrevisionens rekommendationer. Vi menar också att det är problematiskt att man inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till fastigheternas värde i samband med avgiftssättningen. På svaga marknader är det orimligt om avgiften för fastighetsbildningen skenar, i synnerhet som möjligheten att genomföra förrättningar i landsbygdsområden kan vara av avgörande betydelse för den lokala utvecklingen.

Slutligen delar Centerpartiet regeringens uppfattning att digitaliseringen av lantmäteriverksamheterna är av stor betydelse för fastighetsbildningens effektivitet. Vi menar därför också att det är av stor vikt att tillgängliggöra data för berörda parter. Dessa frågor bör tydligare prioriteras. Både för att verksamheten ska kunna moderniseras, men också för att handläggningstiderna ska kunna kortas.

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-09-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)