med anledning av skr. 2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

Motion 2021/22:4313 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att ge Socialstyrelsen bättre möjligheter att inhämta och hantera individbaserad statistik och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att skapa ett mer sammanhållet system för den indikatorbaserade uppföljningen av socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat öppna jämförelser i socialtjänsten. Förhoppningarna i fråga om öppna jämförelser inom socialtjänsten har varit stora. Många kommuner var starkt engagerade när redskapet kom. Att på samma sätt som i sjukvården kunna jämföra resultat av insatta åtgärder skulle kunna leda till kvalitetshöjningar.

Riksrevisionens genomgång visar tyvärr endast ett visst, begränsat, bidrag till en mer jämlik socialtjänst av god kvalitet. Bedömningen är att kommunernas nytta av öppna jämförelser för uppföljning och kvalitetsutveckling är begränsad i förhållande till deras omfattning. Kommunerna uppfattar de signaler som staten ger genom öppna jämförelser, men genomslaget av den statliga styrningen med kunskap är litet.

Riksrevisionen framhåller vidare att majoriteten av indikatorerna i öppna jämförelser är struktur- eller processindikatorer som mäter förutsättningar för kvalitet snarare än resultatet av den verksamhet som bedrivs.

Riksrevisionen har bl. föreslagit regeringen att

      ta initiativ till att ge Socialstyrelsen bättre möjligheter att inhämta och hantera individbaserad statistik

      vidta åtgärder för att skapa ett mer sammanhållet system för den indikatorbaserade uppföljningen av socialtjänsten.

Centerpartiet anser inte att det regeringen anfört svarar mot de förslag som Riksrevisionen har lagt.

Sofia Nilsson (C)

Anders W Jonsson (C)

Aphram Melki (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-19 Bordlagd: 2021-11-24 Granskad: 2021-11-24 Hänvisad: 2021-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)