med anledning av skr. 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

Motion 2021/22:4315 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om analyserna gällande utbildningsutbudet och om att stärka det regionala och näringslivsnära perspektivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa tydligare handläggningsprocesser och motivering av beslut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd. Yrkeshögskolan spelar en avgörande roll för att säkra kompetenshöjningen inom svenskt näringsliv. Centerpartiet menar att yrkes­högskolan är ett av svensk arbetsmarknads mest framgångsrika projekt, med stora sam­hällsekonomiska vinster, men det är tydligt att yrkeshögskolan behöver skalas upp och stärkas för att bättre svara mot behovet av arbetskraftstillväxt.

Centerpartiet har tagit del av Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan och delar Riksrevisionens bedömning om att yrkeshögskolan är en viktig del i arbetet med kompe­tensförsörjning och att det därför är centralt att resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Utifrån rapporten kan vi dock konstatera att det finns flera delar som Myn­digheten för yrkeshögskolan (MYH) behöver åtgärda för att myndigheten ska kunna garantera en likartad och rättssäker myndighetsutövning att yrkeshögskoleutbildning­arna svarar på arbetsmarknadens behov, såväl nationellt som regionalt. Det är främst följande delar som vi i Centerpartiet ser som särskilt angelägna.

För Centerpartiet är det en central fråga att hela landet ska leva och alla ska kunna förverkliga sina drömmar. En förutsättning för det är att jobb och kompetensutvecklings­möjligheter finns i hela landet. MYH:s uppdrag är att verka för att utbildningar tillgodo­ser arbetsmarknadens behov av kompetens. Därför är det ytterst bekymmersamt att MYH inte fångar in de regionala och företagsnära behoven i högre utsträckning. Riks­revisionen påpekar att MYH:s informationsinhämtning sker utifrån ett nationellt per­spektiv. Vi anser att det regionala och företagsnära perspektivet hos myndigheten be­höver stärkas. Ett behov inom en bransch eller inriktning kan skilja sig mellan olika delar av landet. MYH har också ett särskilt ansvar att analysera vad som påverkar ut­fallet av utbildningar.

En dålig genomströmning inom utbildningar kan påverka synen på hela bransch­områden även om orsaken skulle kunna finnas i att myndigheten tilldelar utbildningar som inte är de mest relevanta. Det är även oroande att utbildningsanordnare utan kompetens inom ett område eller förutsättningar att starta upp utbildningar tilldelas utbildningar.

I rapporten uppges att en del organisationer anser att MYH:s analyser inte speglar arbetsmarknadens behov och att de utbildningar som beviljas inte heller utgår från analy­serna. Det är bekymmersamt. MYH måste bli bättre på att lyssna på det aktiva regionala näringslivet framför att förlita sig på centrala organisationer och egna analyser.

Som myndighet har MYH ett ansvar att säkerställa att beslut bygger på välgrundade fakta och att handläggningen är en rättssäker process. Centerpartiet delar Riksrevision­ens bedömning att det är viktigt att processen för handläggning av beslut av utbildningar är enhetlig och tydlig så att besluten som avgör vilka utbildningar som beviljas bygger på välgrundade fakta. Besluten ska självfallet motiveras. Det motverkar också tendenser till att anordnare bedöms olika beroende på kontakter till myndigheten.

I all myndighetsutövning har myndigheten såväl som enskilda handläggare ett an­svar att förebygga en jävssituation och garantera ett objektivt och opartiskt handlande. Som Riksrevisionen påpekar har MYH många uppdrag genom att myndigheten beviljar statsbidrag, utövar tillsyn, samverkar med arbetslivet och även är stödjande och råd­givande till utbildningsanordnare. Det är därför särskilt viktigt att myndigheten har struktur för att upprätthålla sitt oberoende i ett uppdrag gentemot ett annat för att und­vika jäv. Det är viktigt att regeringen säkerställer att så sker.

Centerpartiet ser att de ovan nämnda delarna i rapporten kräver åtgärder. Detta bör regeringen ges till känna.

Fredrik Christensson (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-19 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)